Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Wijzigingen jaarlijkse vakantie vanaf 2024

11 december 2023

In 2023 werden 2 wijzigingen aangebracht aan de jaarlijkse vakantieregeling om deze in overeenstemming te brengen met het Europees recht. Als een werknemer zijn vakantiedagen niet voor het einde van het jaar kan opnemen, mag hij deze overdragen en uiterlijk binnen de 24 maanden opnemen.

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, kan hij die daarna ook weer opnemen. Dit onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het arbeidsreglement. Deze 2 wijzigingen treden in werking op 1 januari 2024.

Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie

Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit werd door Europe opgelegd zodat elke werkemer kan genieten van 4 weken jaarlijkse vakantie met loonsbehoud.

Om hierop beroep te doen zal de werknemer enkele verplichtingen moeten nakomen:

  • de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn/haar verblijfsadres indien hij/zij zich niet op zijn thuisadres bevindt;
  • aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Ingeval van overmacht, moet hij/zij het getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgen aan de werkgever. Deze verplichting geldt zelfs indien de vrijstelling van ziekteattest voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen van minstens 50 werknemers) van toepassing is of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekteattest;
  • aan de werkgever uitdrukkelijk meedelen dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn recht op behoud van zijn/haar vakantiedagen vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid. Dit doet hij uiterlijk op het moment dat hij het geneeskundig getuigschrift voorlegt.

Deze vakantiedagen zullen door de werkgever moeten omgeboekt worden naar ziekteverlof waarvoor gewaarborgd loon verschuldigd zal zijn.

Het arbeidsreglement moet worden aangepast om in overeenstemming te zijn met deze nieuwe wetgeving. Het arbeidsreglement zal de formaliteiten moeten bevatten die de werknemer moet vervullen wanneer hij/zij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie. De normale procedure voor de wijziging moet evenwel niet worden gevolgd. De wijziging moet worden bezorgd aan de inspectie.

Een model voor de toevoeging aan het arbeidsreglement is beschikbaar op de website.

Vakantiedagen overdragen

Werknemers moeten momenteel al hun wettelijke vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar. De niet-opgenomen vakantiedagen mogen in principe niet worden overgedragen naar het volgende jaar.

Vanaf 2024 kunnen werknemers die wegens ziekte niet alle vakantiedagen konden opnemen, deze dagen achteraf opnemen binnen de 24 maanden. Er zijn daarnaast nog andere schorsingsgronden die een overdracht van vakantiedagen rechtvaardigen zoals moederschapsrust, geboorteverlof,.. maar ziekte zal de meest voorkomende zijn.

Werkgevers moeten de niet-opgenomen vakantiedagen van bedienden nog steeds uitbetalen. De bediende mag deze vakantiedag nadien onbetaald opnemen. We kunnen momenteel nog niet bevestigen of de bouwarbeiders bij een ziekte tijdens een vastgelegd collectief verlof nu ook over gewaarborgd loon kunnen beschikken. Hierover is er momenteel een juridische tegenstrijdigheid.

Conclusie

Concreet voor 2024 zou dit neerkomen op het volgende: alle wettelijke vakantiedagen die, omwille van onder meer ziekte, niet zijn opgenomen in 2024 kunnen na 31 december 2024 nog onbetaald worden opgenomen, gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Uiterlijk op 31 december 2024 zal de werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen wel moeten uitbetalen voor de bedienden. De arbeiders hebben al hun vakantiedagen immers al uitbetaald gekregen door hun desbetreffende vakantiefonds.

Indien de werknemer ondertussen in dienst is bij een andere werkgever, zal er op het vakantieattest vermeld moeten worden dat er nog recht is op deze niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen.

Let op! Voor 2023 moeten jouw werknemers nog steeds al hun wettelijke vakantiedagen van 2023 hebben opgenomen vóór 31 december 2023.

Bron: Koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 16 maart 2023.

Wet van 17 juni 2023  tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer