Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten

Strategisch melden: navigeren door de meldingsplichten in overheidsopdrachten 

09 februari 2024

De uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten voorzien in voorafgaande meldingsplichten die moeten worden nageleefd bij het indienen van klachten en verzoeken. In de huidige AUR zitten die regels vervat in artikelen 38/14 tot en met 38/17.

Die artikelen zijn bijvoorbeeld van toepassing wanneer er zich een onvoorzienbare omstandigheid voordoet, er feiten van de aanbesteder zijn die de uitvoering bemoeilijken of de aanbesteder de opdracht schorst.

Deze strikte formaliteiten dient een duidelijk doel, met name: het kenbaar maken van feiten of omstandigheden waarop u zich als opdrachtnemer wenst te beroepen ten aanzien van de aanbesteder.

Dit kenbaar maken dient enerzijds schriftelijk en anderzijds tijdig te gebeuren. Dit om de aanbesteder toe te laten om het bestaan van de invloed op de opdracht na te gaan en eventueel vereiste maatregelen te nemen om nadelige gevolgen in te perken of te trachten te vermijden.

Uiteindelijk kunnen die formaliteiten aanzien worden als een formele toepassing van de uitvoering van een overeenkomst in goede trouw.

Leef daarom steeds bij een klacht of verzoek volgende meldingsplichten na:

  • Artikel 38/14: melding van de ingeroepen feiten of omstandigheden
  • Artikel 38/15: bijkomende meldingsplichten (“bondig” doen kennen van de invloed van de feiten op het verloop als de kostprijs van de opdracht)
  • Artikel 38/16: becijferde rechtvaardiging van het verzoek

Opgelet: indien u de (strenge) indieningsvoorwaarden van klachten en verzoeken niet naleeft, dan zal uw recht op herziening (bijvoorbeeld schadevergoeding) vervallen.

Hou er tevens rekening mee dat in geval van aanhoudende discussie, u als opdrachtnemer uiterlijk 30 maanden na betekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering de dagvaarding dient te betekenen aan de aanbesteder.

Als voorzichtige aannemer kan u maar beter vroeg dan laat overgaan tot de verplichte feitenmelding om zo elke discussie hierover te vermijden.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer