Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten

Inzicht en actie: de cruciale stappen bij wijziging van de hoeveelheden in overheidsopdrachten

29 januari 2024

Tijdens de uitvoeringsfase leiden hoeveelheden vaak tot discussies tussen aannemer en opdrachtgever.

Wat als de aanbesteder een wijziging aan de opdracht doorvoert.

Als opdrachtnemer dient u alleszins rekening te houden met volgende stappen:

1. Bewijs van de wijziging verzamelen

In eerste instantie doet u er goed aan om bewijs van de wijziging te vergaderen. Een wijziging wordt bewezen door:

 • Een schriftelijk bevel;
 • Een mondeling bevel, waarvan de aannemer binnen de 48 uur bij aangetekend schrijven melding maakt, en dat door de aanbesteder niet is weerlegd binnen de 3 werkdagen na ontvangst van deze brief;
 • Een notitie in het dagboek (enkel voor minder belangrijke wijzigingen).

2. Prijsbepaling bij wijziging doen

Ten tweede dient u de prijs voor de gewijzigde werken te bepalen volgens de procedure van artikel 80, §2 en §3 AUR. Daarbij doorloopt u volgende stappen:

 1. berekening tegen de eenheidsprijzen van de offerte;
 2. bij gebrek aan eenheidsprijzen in de offerte, berekening aan de hand van overeen te komen eenheidsprijzen
 3. elke partij kan herziening van de eenheidsprijzen vragen. Herziening van de eenheidsprijs kan onder volgende voorwaarden:
 4. bij bijkomend werk
  1. als de bijkomende werken het 3-voudige overtreffen van de voorziene hoeveelheid overtreffen
  1. als supplementen in een post 10% van het opdrachtbedrag overtreffen, met een minimum van 2.000 euro
  1. de nieuwe eenheidsprijs geldt voor het bijkomend werk; de oude prijs blijft van toepassing op de aanvankelijk aangeduide hoeveelheid
 5. bij verminderd werk als de hoeveelheid die aan een post wordt onttrokken meer dan 1/5 van de aanvankelijk aangeduide hoeveelheid beloopt
 6. de partij die de herziening van de eenheidsprijs wil bekomen moet haar wil daartoe te kennen geven bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig waren.

De aanvraag moet ingediend worden bij aangetekende zending en dit binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig werden gegeven

Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen:

 • Stelt de aanbestedende overheid deze van rechtswege vast…

De vaststelling gebeurt d.m.v. een verrekening.

Een verrekening is een document opgesteld door de aanbesteder tot aanpassing van de samenvattende meetstaat met de becijferde vaststelling:

 1. van de werkelijke hoeveelheden in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst;
 2. van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen of herziene prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen, weglatingen of wijzigingen m.b.t. de opdracht. (art 2, 18° AUR)
 • … met behoud van de rechten van de aannemer

De aannemer vrijwaart al zijn rechten door na uitvoering van de gewijzigde opdracht een schuldvordering in te dienen. In die schuldvordering rekent de aannemer de prijs die hij correct vindt (d.i. de prijs uit zijn verrekeningsvoorstel).

De aanbesteder moet, in het kader van de verificatie van deze schuldvordering, binnen de verificatietermijn in een proces-verbaal laten weten welk bedrag zij voor betaling aanvaardt.

Zijn aannemer en aanbesteder het niet eens over de prijs, dan handhaaft de aannemer zijn schuldvordering (desnoods via de opstelling van een bisstaat).

Indien de aanbesteder de door u gevorderde prijs ten onrechte niet voor betaling heeft aanvaard en niet heeft betaald, dan zal u aanspraak kunnen maken op de betaling van intresten (art 69 AUR), op verlenging van de uitvoeringstermijn (art 70 AUR) en wanneer dit gerechtvaardigd is door het belang van de onbetaald gebleven bedragen, ook op schadevergoeding (art 70AUR).

 • de aannemer is verplicht de werken zonder onderbreking voort te zetten

En dit ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van de nieuwe prijzen aanleiding geeft.

3. Uitvoeringstermijn aanpassen

Ten derde kan het zijn dat de wijzigingen aan het voorziene werk een invloed hebben op de uitvoeringstermijn.

In dat geval zal u in het verrekeningsvoorstel vragen om een billijke verlenging van uw uitvoeringstermijn.

Wanneer het bevel, de bijakte of de verrekening niets bepaalt in verband met de verlenging van de uitvoeringstermijn, of deze zelfs uitsluit, doet u er goed aan om uw bezwaar kenbaar te maken.

4. Recht op forfaitaire schadevergoeding bij minwerken onderzoeken

Wanneer wijzigingen op bevel van de aanbestedende overheid leiden tot een of meer verrekeningen, waarvan het geheel een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom veroorzaakt, heeft de aannemer recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijk bedrag van de opdracht. De betaling van deze vergoeding is onderworpen aan het indienen van een schuldvordering of een geschreven aanvraag die hiervoor in de plaats komt.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer