Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten

Nieuwigheden in overheidsopdrachten

10 juni 2024

Na een periode waarin er weinig nieuws te rapen viel op het vlak van nieuwe regels inzake overheidsopdrachten, schakelt de wetgever een versnelling hoger.

De volgende ingrijpende wijzigingen komen op u af:

1. Versoepeling voorschotten

Tot voor kort mocht de aanbesteder enkel betalingen uitvoeren voor verstrekte en aanvaarde prestaties. De betaling van een voorschot was de uitzondering.

Nu is er een nieuw artikel 12/1 Wet Overheidsopdrachten (WOO) ingevoegd dat bepaalt dat er door de aanbesteders geen voorschot toegekend wordt, tenzij ze dit anders bepalen in hun opdrachtdocumenten. In dat laatste geval mag het voorschot niet hoger zijn dan twintig procent van de in artikel 12/5 bedoelde referentiewaarde.

In volgende gevallen zijn de Staat enerzijds en de Gewesten, Gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties anderzijds verplicht om voorschotten te betalen:

 • Wanneer ze gebruik maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
 • Wanneer ze gebruik maken van een andere procedure dan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep en de opdrachtnemer een kmo blijkt te zijn in de zin van artikel 163, §3 tweede lid

Voormelde betaling van voorschotten is eveneens een verplichting voor aanbesteders van wie de werkzaamheden hoofdzakelijk door de Staat enerzijds en de Gewesten, Gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties gefinancierd worden en van wie het beheer aan hun toezicht onderworpen is.

Er zijn uitzondering op de verplichting om met voorschotten te werken.

Deze zijn:

 • overheidsopdrachten die zowel betrekking hebben op het financieren als op het uitvoeren van werken en, in voorkomend geval, op elke dienstverlening in dat verband;
 • overheidsopdrachten die betrekking hebben op leasing, huur of huurkoop;
 • overheidsopdrachten voor verzekeringsdiensten;
 • overheidsopdrachten gesloten op basis van een abonnement of overheidsopdrachten waarbij betaald wordt op basis van een periodiek verbruik;
 • overheidsopdrachten met een uitvoeringstermijn die korter is dan twee maanden.

Deze regeling is op 1 januari 2024 in werking getreden.

2. Ondertekeningsbevoegdheid

  Op 1 maart keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten goed. De wijzigingen hebben betrekking op de ondertekeningsvereisten en op de opdrachten uitgevoerd in het buitenland.

  De wijzigingen zijn erop gericht versoepelingen aan te brengen op het vlak van de plaatsingsregels voor de overheidsopdrachten die in het buitenland uitgevoerd worden. Daarnaast worden versoepelingen aangebracht wat de ondertekening van de offertes betreft. Een aantal bepalingen omtrent ondertekeningsvereisten, die op heden opgenomen worden in diverse koninklijke besluiten, worden daarbij opgeheven.

  De ondertekening van offertes blijft in de herwerkte regeling in principe verplicht. Een aanbesteder kan echter beslissen hiervan af te wijken. Indien de ondertekening vereist is zullen aanbesteders een regularisatiemogelijkheid moeten aanbieden, zodat inschrijvers een tweede kans krijgen eventuele onregelmatigheden omtrent deze vereisten nog recht te zetten. Voor de overheidsopdrachten zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging is de ondertekening in principe niet vereist.

  Het voorontwerp moet nog het wetgevend proces doorlopen. Embuild Antwerpen volgt dit op en zal communiceren van zodra deze wetgeving definitief is.

  3. Behandelingstermijn

   Begin mei 2024 keurde de Ministerraad een ontwerp van KB goed waarbij de verificatie- en betaaltermijnen in overheidsopdrachten op de schop gaan.

   Vanaf 1 januari 2025 beschikt de aanbesteder over een globale betalingstermijn van 30 dagen.

   In die 30 dagen dient de aanbesteder dus na te kijken én te betalen.

   Een aanbesteder kan hiervan afwijken, onder volgende voorwaarden:

   • Afwijking is uitdrukkelijk voorzien in de opdrachtdocumenten
   • Bijzondere motivering: objectief gerechtvaardigd op grond van de bijzondere aard van de opdracht
   • De behandelingstermijn mag niet langer zijn dan 60 dagen
   • De verlenging mag niet kennelijk onbillijk zijn ten opzichte van de opdrachtnemer

   Voor aanbesteders in de gezondheidszorg wordt in een langere behandelingstermijn van 60 dagen voorzien.

   Dit ontwerp van KB dient nog het wetgevend proces te doorlopen en zal later dit jaar worden gepubliceerd.

   Embuild Antwerpen volgt dit dossier op en informeert haar leden van zodra de regeling definitief is.

   Meer vragen bij dit onderwerp?

   Word lid

   Dialog

   Tekst

   Ok Annuleer