Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Regels bij het indienen van een offerte bij een overheidsopdracht

07 maart 2022

Artikel 54, § 1 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 bepaalt dat een kandidaat slechts één aanvraag tot deelneming per opdracht mag indienen, en § 2, eerste lid dat de inschrijver ook slechts één offerte per opdracht mag indienen.

De beperking van één offerte per inschrijver vloeit bovendien voort uit de principes van vergelijkbaarheid tussen de offertes en de gelijkheid tussen de inschrijvers, en betekent in concreto dat elke inschrijver slechts één kans krijgt om zijn beste voorstel aan te bieden op basis van wat de aanbestedende overheid gevraagd heeft.

Ten slotte wordt nog verduidelijkt dat naast de offerte van een combinatie van ondernemers geen afzonderlijke offerte kan worden ingediend door één of meerdere deelnemers aan deze combinatie.

Net zoals artikel 106, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 zijn behoudens andersluidende beding in de opdrachtdocumenten, de beperkingen van artikel 54 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 niet van toepassing bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Op de beperking van één offerte per inschrijver bestaan evenwel een aantal reglementaire uitzonderingen, te weten (i) de mogelijkheid om in het kader van de concurrentiegerichte dialoog meerdere oplossingen voor te stellen; (ii) de mogelijkheid om meerdere offertes in te dienen in de loop van een onderhandelingsprocedure, en de twee hierna toegelichte situaties zijnde (iii) deze waarin het de inschrijvers is toegestaan of zelfs verplicht om varianten in te dienen, en (iv) deze waarin de opdracht is opgedeeld in percelen, waarbij de vorm waaronder de inschrijvers een offerte moeten indienen hiermee rekening houdt.

Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer