Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Medische overmacht: ‘Terug Naar Werk’-fonds

12 april 2024

Na lang wachten is het ‘Terug Naar Werk’-fonds sinds 1 april 2024 actief. Het koninklijk besluit (KB) werd gepubliceerd op 2 april in het Belgisch Staatsblad. Wat deze inwerkingtreding met zich meebrengt bij een uitdienststelling vanwege medische overmacht leest u in het artikel hieronder.

Wat was tot heden de verplichting en wat verandert er vanaf 1 april 2024?

Na het doorlopen van de bijzondere procedure “medische overmacht”, kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer, afhankelijk van de beslissing van de arbeidsarts, worden beëindigd door het inroepen van de definitieve medische overmacht in hoofde van deze werknemer. Het inroepen of vaststellen van deze medische overmacht kan in wederzijds akkoord door beide partijen of eenzijdig door de werkgever dan wel de werknemer.

Indien de werkgever eenzijdig het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststelt, gelden er bijkomende verplichtingen. In het kader van de huidige regelgeving, moet de werkgever een outplacementaanbod doen t.a.v. de werknemer ter waarde van € 1.800.

Eind 2022 voorzag de Programmawet van 26 december 2022 al in een afschaffing van dit outplacementaanbod en in nieuwe verplichtingen voor de werkgever bij een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht, namelijk:

· het meedelen van bepaalde gegevens aan het RIZIV; én

· het betalen van een bijdrage van € 1.800 aan het ‘Terug naar Werk’-fonds.

In oktober 2023 werd de Wet van 16 oktober 2023 inzake sociale zaken gepubliceerd. Deze wet voorzag in een uitwerking van de bovenstaande verplichtingen, in enkele wijzigingen en meer informatie over de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling.

De modaliteiten omtrent de aangifte en de betaling van de bijdrage door de werkgever, de modaliteiten om de tussenkomst te bekomen door de gerechtigde en de erkenningsvoorwaarden van de gespecialiseerde dienstverleners, moesten nog verder worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. Een ontwerp van dergelijk koninklijk besluit werd recent ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Onderstaand kan je een overzicht terugvinden van de gevolgen van de oprichting van het ‘Terug Naar Werk’-fonds:

Meedelen gegevens

De werkgever moet uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de volgende gegevens meedelen aan het RIZIV:

gegevens van de werkgever:

· naam;

· identificatienummer van het KBO;

· bankrekeningnummer;

· contactgegevens;

· gegevens van de werknemer:

· naam;

· voornaam;

· rijksregisternummer.

De aangifte van deze gegevens gebeurt elektronisch via de website van het RIZIV of op papier via een model ter beschikking gesteld op de website van het RIZIV.

Bijdrage werkgever

Nadat het RIZIV de bovenstaande gegevens ontvangt, zal het een uitnodiging tot betaling van de € 1.800 aan het ‘Terug Naar Werk’-fonds verzenden naar de werkgever.

‘Terug naar Werk’-fonds

Gerechtigden

De volgende personen kunnen een beroep doen op het ‘Terug Naar Werk’-fonds:

· werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht, zowel als de medische overmacht eenzijdig werd ingeroepen door de werkgever, als door beide partijen samen, als eenzijdig door de werknemer; en

· personen die in invaliditeit zijn. Dit is pas mogelijk vanaf 1 april 2025 én indien er financiële middelen beschikbaar zijn.

Aanvraag

De werknemers die een beroep willen doen op het ‘Terug Naar Werk’-fonds na het doorlopen van de procedure medische overmacht, moeten binnen de 6 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een aanvraag indienen. Voor een beëindiging in de periode van 1 april 2024 tot 1 juli 2024, kan er een aanvraag ingediend worden tot 2 januari 2025.

De aanvraag moet worden ingediend bij de Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV. De aanvraag gebeurt ofwel elektronisch via de website van het RIZIV, ofwel op papier via een model ter beschikking gesteld op de website van het RIZIV.

Binnen de 45 dagen wordt er een beslissing genomen omtrent de aanvraag door het RIZIV. Bij een goedkeuring ontvangt de gerechtigde een bon ter waarde van € 1.800, die hij/zij kan besteden aan begeleiding bij een erkende gespecialiseerde dienstverlener. De bon is 6 maanden geldig.

Sancties

De werkgever die zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2. Concreet betekent dit hetzij een strafrechtelijke boete van € 400 tot € 4000, hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2000.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding is op 1 april 2024.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2024 betreffende het ‘Terug naar Werk’-fonds, BS 2 april 2024.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer