Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Loonbonus als extra motivatie

26 februari 2024

U kan als werkgever alle of een deel van uw werknemers belonen door hen een financieel voordeel toe te kennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald. Door zulke loonbonus toe te kennen zullen uw werknemers nog meer gemotiveerd zijn om optimaal te presteren.

Wettelijk kader Loonbonus

Het wettelijk kader om een loonbonus toe te kennen, is terug te vinden in CAO nr. 90 van de NAR. Hierin vindt u alle regels terug om correct een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (of loonbonus) in te voeren in uw onderneming.

Een dergelijk voordeel kent u toe als de afgesproken doelstellingen behaald zijn. Deze doelstellingen moeten transparant, duidelijk omschreven en afgebakend zijn. Ook moeten ze meetbaar en te controleren zijn. Het is vooral ook essentieel dat de doelstellingen ‘kennelijk onzeker’ zijn bij het invoeren van het bonusplan.

De loonbonus geniet een gunstige sociaalrechtelijke en fiscale behandeling, zolang het bedrag ervan niet hoger is dan een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag 4.020 euro bruto (= 3.496 euro netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%) in 2024. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 3.496 euro netto in 2024, per kalenderjaar en per werknemer.

Meer informatie kan u terugvinden in onze infonota.

Modeldocumenten Loonbonus

De werkgever moet het bonusplan steeds invoeren met een cao of een toetredingsakte (-en plan). Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging sluiten een toetredingsakte af terwijl ondernemingen met vakbondsafvaardiging de keuze hebben tussen een cao of een toetredingsakte. 

Om de bonus toe te kennen, moet er verplicht gebruik gemaakt worden van modelakten en -cao’s. Deze modellen kunnen worden gedownload op de website van de FOD WASO.

Het bonusplan dat via een toetredingsakte is opgesteld kan elektronisch worden ingevuld en ingediend bij de FOD WASO op www.bonusplannen.be. De toegang tot deze website is mogelijk via de elektronische identiteitskaart.

Het bonusplan dat via een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, kan niet elektronisch worden ingevuld, maar wel elektronisch worden ingediend: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/dien-bonusplannen-en-caos-online .

Vóór 30 april

Een bonusplan moet worden neergelegd alvorens een derde van de referteperiode is verstreken, dit betekent ten laatste op 30 april.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer