Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Loopbaan

Verlenging landingsbanen voor PC 124 & PC 200

18 september 2023

Met een landingsbaan kan een werknemer zijn prestaties verminderen tot hij/zij met pensioen gaat.
Om recht te hebben op een tijdskrediet landingsbaan, moet de werknemer voldoen aan de verschillende toegangsvoorwaarden bij de werkgever. Deze toegangsvoorwaarden lopen echter niet steeds gelijk met de voorwaarden voor het recht op uitkeringen van de RVA.

Voorwaarden recht op uitkering

Voldoen aan de toegangsvoorwaarden zoals voorzien in cao nr. 103

  • minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben;
  • 24 maanden anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie hij het tijdskrediet aanvraagt;
  • tijdens de voorbije 24 maanden voltijds of minstens 3/4 van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn voor een halftijds tijdskrediet of voltijds of 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet bekomen in toepassing van cao nr. 77bis of cao nr. 103 voor een 1/5 loopbaanvermindering.

Leeftijdsvoorwaarde

Er is in principe pas recht op uitkeringen voor werknemers van minstens 60 jaar oud op het ogenblik van de gewenste begindatum van het tijdskrediet landingsbaan.

De NAR-cao nr. 170 van 30 mei 2023 kent voor de periode die loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 het recht op uitkeringen toe vanaf de leeftijd van 55 jaar voor zowel het halftijds tijdskrediet als de loopbaanvermindering met één vijfde.

De uitkering kan echter enkel in één van de volgende gevallen vanaf 55 jaar worden verkregen:

  • Werken in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Voor deze uitzondering moet de onderneming waar de werknemer werkt op de begindatum van het tijdskrediet landingsbaan ofwel erkend zijn als onderneming in herstructurering ofwel als onderneming in moeilijkheden.

  • Minstens 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben

De werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende.
Het beroepsverleden wordt berekend volgens de reglementering die het stelsel van ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’ bepaalt.

  • Een zwaar beroep uitoefenen.

De werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever een zwaar beroep (arbeid in opeenvolgende ploegen, arbeid in onderbroken diensten of arbeid met nachtprestaties) uitgeoefend:

ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorgaande 10 jaar;
ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorgaande 15 jaar.

  • Nachtwerk verrichten.

De werknemer heeft minstens 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid gewerkt. Die voorwaarde moet vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

  • Ongeschikt zijn om de activiteit in de bouwsector te blijven uitoefenen.

De werknemer is tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het paritair comité van de bouwsector (PC 124). Tevens moet hij beschikken over een attest van de arbeidsarts waaruit blijkt dat de werknemer ongeschikt is om de beroepsactiviteit verder te zetten in de oorspronkelijk overeengekomen uurregeling.

Sectorale invulling voor bouwonderneming (PC 124 en PC 200)

Om in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 gebruik te kunnen maken van één van bovenvermelde uitzonderingen, moet er een sectorale cao in toepassing van de NAR-cao nr. 170 zijn afgesloten. Deze sectorale cao moet uitdrukkelijk vermelden dat hij werd gesloten in toepassing van de NAR-cao nr. 170.

Binnen het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) en het aanvullend paritair comité voor bedienden (APCB 200) werden er hiervoor ook een nieuw CAO ‘s landingsbanen tot 30 juni 2025 afgesloten.
Hierbij geven we ook de gegevens van deze CAO, deze zijn belangrijk om onder meer in te vullen op de aanvraagdocumenten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA):

Naam: Paritair Comité voor het Bouwbedrijf – CAO van 26 juni 2023 – Landingsbanen
Datum einde geldigheidsduur: 30/06/2025
Datum neerlegging: 24/07/2023
Registratiedatum: 21/08/2023 en Registratienummer: 181694

Naam: Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden – CAO van 6 juli 2023 betreffende het tijdskrediet
Datum einde geldigheidsduur: 30/06/2025
Datum neerlegging: 11/07/2023
Registratiedatum: 21/08/2023 en Registratienummer: 181683

Bron: NAR CAO nr. 170 van 30 mei 2023
PC 124 CAO
van 26 juni 2023 – Landingsbanen
APCB 200  CAO van 6 juli 2023 betreffende het tijdskrediet

Dialog

Tekst

Ok Annuleer