Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

Studentenarbeid in de bouwsector

21 mei 2024

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, geven wij graag enkele praktische aandachtspunten mee bij de tewerkstelling van studenten in de bouwsector.

Sinds de CAO 2023-2024 (meer bepaald vanaf 1 juli 2023) wordt het minimumuurloon voor een jobstudent, die als arbeider in de bouw wordt tewerkgesteld, gelijkgesteld met dat van looncategorie I. Dit is niet enkel een aanzienlijke verhoging van de loonkost maar kan ook zorgen voor een extra vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de onderneming. U leest hieronder er meer over in punt 10.

1. Toepassingsgebied

Studentenarbeid is toegelaten voor:

– De studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een voltijdse opleiding voortzetten.

– De studenten die niet meer aan de leerplicht zijn onderworpen, omdat ze 18 jaar oud zijn of hun secundaire studies hebben beëindigd), en die een dagopleiding met volledig leerplan voortzetten.

– De minderjarige studenten van 15 jaar en ouder, die deeltijds onderwijs of een deeltijdse opleiding volgen, op voorwaarde dat de tewerkstelling uitsluitend gebeurt tijdens de schoolvakanties en dat zij geen overbruggingsuitkering ontvangen.

2. Studentenovereenkomst

Er dient vooraf een schriftelijke studentenovereenkomst afgesloten te worden.

Een afschrift van het arbeidsreglement moet overhandigd worden aan de student.

3. Dimona-aangifte

Een DIMONA- aangifte (met opgave indienst- en uitdiensttredingsdatum) dient te gebeuren ten laatste de dag vóór de indiensttreding.

Studenten worden aangeduid met de code STU in de DIMONA met opgave van de vermoedelijke tewerkstelling in uren op kwartaalbasis.

Belangrijk : in de DIMONA-aangifte moet het aantal uren dat de student zal worden tewerkgesteld op kwartaalbasis vermeld worden. Dit moet na het kwartaal overeenstemmen met het werkelijk gepresteerd aantal uren en wordt gecontroleerd met de DMFA-aangifte.

Een niet-nauwkeurige of laattijdige DIMONA – aangifte kan ertoe leiden dat het voordelig regime van de solidariteitsbijdrage-studenten (zie ook 7) niet toegepast kan worden.

4. C3.2A kaart

Indien de student als bouwarbeider tewerkgesteld wordt, moeten er ook 2 genummerde niet– nominatieve C3.2A kaarten aan hem of haar bezorgd worden (voor de maand van indiensttreding en voor de volgende maand). Deze nummers moeten mee opgenomen worden in de DIMONA – aangifte.

Voor studenten-bedienden zijn er sowieso geen C3.2A-controlekaarten bouw af te geven.

5. zaterdagarbeid

De studenten volgen dezelfde regeling betreffende de arbeidsduur, nachtarbeid, feestdagen, kort verzuim,… zoals die van toepassing zijn op de andere werknemers.

Zaterdagarbeid is door de nieuwe CAO PC 124 mogelijk gemaakt voor alle studenten-arbeiders zo lang ze een opleiding basisveiligheid binnen de 5 werkdagen na start van de overeenkomst (volgens hun arbeidsregime) hebben gevolgd. Er mag geen effectieve tijdelijke werkloosheid wegens economische reden zijn geweest in de week van en volgend op die zaterdag in de onderneming

6. Limiet

Een student mag maximaal 600 uren per jaar werken om onder de gunstige solidariteitsbijdrageregeling van 2,71% voor de student en 5,43% voor de werkgever te kunnen vallen.

De student kan zijn saldo van gewerkte uren opvragen via de website student@work (https://www.studentatwork.be).

Enkel de effectief gewerkte uren worden in rekening gebracht. De uren gewaarborgd loon, feestdagen, klein verlet,… tellen niet mee voor de 600 uren. Deze uren moeten uiteraard wel betaald worden, maar worden niet langer gekoppeld aan het contingent.

Vb.: Er wordt een DIMONA gedaan voor 40 gewerkte uren. De student was 8 uren ziek. Er worden slechts 32 uren in rekening gebracht.

7. Inhaalrustdagen

Tijdens de inhaalrustdagen bouw mogen er geen studenten tewerkgesteld worden in de bouw.

8. Verboden activiteiten

Om veiligheidsreden zijn een aantal activiteiten die verboden zijn voor werknemers onder 18 jaar ook verboden voor alle studenten-werknemers, ongeacht hun leeftijd. Deze beperkingen gelden niet voor de studenten-werknemers van 18 jaar en ouder die een studierichting volgen welke overeenstemt met het werk of de werkzaamheden waarvoor de verbodsbepaling geldt, op voorwaarde dat ze door een ervaren werknemer worden begeleid.

9. Verhoging barema

Het studentenbarema voor de bouwsector is verhoogd (arbeiders) en volgt vanaf 1 juli 2023 het baremaloon van categorie I. Dit baremaloon zal dus ook op kwartaalbasis geïndexeerd worden.

Vanaf 1 april 2024 bedraagt het studentenloon minimum 17,398 euro bruto.

Er zijn aparte studentenbarema’s van toepassing voor bedienden die terug te vinden zijn op de website van het Sociaal Fonds PC 200.

10. Doorstorting toepasbaar in hoofde van de student

Een positief gevolg van deze verhoging is dat de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat voortaan ook in hoofde van een student kan toegepast worden. Eén van de voorwaarden toepasbaarheid is immers een bruto uurloon van minstens € 16,67 (bedrag voor 2024).

De andere voorwaarden zijn:

– Uitvoeren van werken in onroerende staat

– Werken op locatie (bouwwerf) en dit in een ploeg of een team van minstens 2 personen van hetzelfde bedrijf

– Hetzelfde of een complementair werk uitvoeren als de andere medewerkers van deze ploeg

– Minimaal gedurende 1/3de van de maand aan bovenstaande voorwaarden voldaan hebben

– Vervuld hebben van de meldingsplicht werven in het kader van de 30bis-reglementering aan de RSZ.

De vermindering bedraagt 18 % van het belastbaar loon en zal wellicht overgeheveld worden naar een collega van de ploeg vermits er bij de student zelf geen, of bijna geen, bedrijfsvoorheffing wordt berekend.

Raadpleeg het dossier studentenarbeid

Wat kan u vinden in het het dossier studentenarbeid?

  • Wie kan als student tewerkgesteld worden?
  • Formaliteiten bij de aanwerving
  • Sociale verplichtingen
  • Verboden werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen
Studentenarbeid dossier

Sectororganisatie Constructiv stelt een specifieke infobrochure ter beschikking voor werkgevers die jobstudenten willen tewerkstellen op hun werven.

Verplichtingen op het vlak van risicoanalyse, informatie, onthaal en begeleiding, het verbod op bepaalde gevaarlijke werkzaamheden en het gezondheidstoezicht komen hierbij aan bod.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer