Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Gewaarborgd loon, Sociaal recht

Terugbetaling gewaarborgd loon

25 augustus 2023

Voor kleinere bouwbedrijven betekent een arbeider die afwezig is wegens ziekte of ongeval vaak een financiële last. Daarom is er binnen de bouwsector een regeling voorzien die het gewaarborgd loon terugbetaalt.

Voor de ondernemingen die onder het PC 124 vallen en die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, heeft de sector de kost van het gewaarborgd loon aan arbeiders gesolidariseerd. De betrokken bedrijven betalen een specifieke bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv (1,50 % van het loon). In ruil daarvoor kunnen zij bij een Patronale Vereveningsdienst (PVD) het betaalde gewaarborgd loon van arbeiders bijna volledig recupereren, namelijk 94,81% van het betaalde gewaarborgd loon.

Deze compensatieregeling is specifiek voor het PC 124 voorzien. Voor andere bedrijven of voor werknemers tewerkgesteld onder een ander paritair comité geldt deze compensatieregeling niet.

De uitgewerkte sectorale regeling beperkt zich tot de kleinere ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen.

Voor het aantal werknemers die de onderneming tewerkstelt, kijkt men niet naar het actuele personeelsbestand, maar naar de belangrijkheidscode die de onderneming bij de RSZ heeft (wie code 1, 2 of 3 heeft komt in aanmerking). Deze code wordt bij het begin van elk kalenderjaar geactualiseerd. Voor nieuwe werkgevers wordt de belangrijkheidscode bepaald op basis van het aantal aangeworven werknemers. Bereik je de drempel van 20 werknemers, dan verlies je dus niet meteen het voordeel, maar eventueel pas bij het begin van het volgend kalenderjaar als de belangrijkheidscode wordt aangepast. Omgekeerd, zak je onder de drempel van 20 werknemers, dan zal je het voordeel pas ten vroegste kunnen genieten vanaf het begin van het volgend kalenderjaar.

Om een terugbetaling te bekomen moet de werkgever het medisch attest binnen de 5 werkdagen overmaken aan de PVD.

Eind 2022 is de wetgeving over het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift evenwel gewijzigd. Driemaal per kalenderjaar is een werknemer er niet meer toe gehouden een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Deze regel is van toepassing voor alle ondernemingen, behoudens de ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen en die een afwijking hebben voorzien bij cao of in het arbeidsreglement.

De meeste kleine bedrijven zullen misschien hun arbeidsreglement hebben aangepast om nog altijd bij elke ongeschiktheid een medisch getuigschrift vanaf de eerste dag verplicht te stellen. Als dit niet gebeurd is of je betaalt toch gewaarborgd loon voor een eerste dag arbeidsongeschiktheid waarvoor de arbeider geen attest voorlegt, dan kan je voortaan wel de terugbetaling bekomen van het gewaarborgd loon. Hiertoe moet de dag arbeidsongeschiktheid zonder attest schriftelijk gemeld worden aan de PVD binnen de 2 werkdagen volgend op de dag arbeidsongeschiktheid. De melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • Gegevens werkgever (naam, RSZ- en/of KBO-nummer)
  • Gegevens werknemer (naam en INSZ-nummer)
  • Datum van arbeidsongeschiktheid zonder attest
  • 1ste, 2de of 3de melding van arbeidsongeschiktheid zonder attest in het lopende kalenderjaar

De aangepaste regeling geldt voor alle ziekteperiodes die na 31 maart 2023 een aanvang nemen. De terugbetaling van het gewaarborgd loon gebeurt dus niet automatisch. Komt uw bedrijf in aanmerking voor de compensatieregeling, dan geniet je pas van het voordeel na aansluiting bij een Patronale Vereveningsdienst (PVD). Deze aansluiting brengt geen extra kost mee (de specifieke bijdrage betaal je sowieso als je minder dan 20 werknemers tewerkstelt). Deze dienstverlening kan ORBISS Gewaarborgd Loon voor u doen.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer