Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Loopbaan, Arbeidstijdorganisatie, Loon en andere voordelen

Sectoraal akkoord PC 124 ondertekend

26 juni 2023

Op 26 juni 2023 werd het nieuwe sectorakoord ondertekend voor de periode 2023-2024 door alle betrokken partijen. In onderstaand artikel bieden we u een korte samenvatting van alle maatregelen uit deze CAO.

1.    Koopkracht

Koopkrachtpremie

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend, niet aan alle arbeiders, maar enkel aan de arbeiders van de ondernemingen die in 2022 winst hebben behaald die een bepaald percentage hoger ligt dan de gemiddelde winst in de 3 voorgaande jaren:

 • +15%: premie van 250 euro
 • +25%: premie van 500 euro
 • +50%: premie van 750 euro

De premie moet toegekend worden onder vorm van (elektronische) cheques in december ’23 aan de arbeiders op dat ogenblik in dienst, pro rata aan het aantal effectief gewerkte dagen in 2022.

Ecocheques

Verhoging van het bedrag van 100 naar 115 euro vanaf de ecocheques toe te kennen in april 2024.

2.    Mobiliteit

Aanpassingen vanaf 1 september 2023:

 • Toekenning van de mobiliteitsdag vanaf 30.000 km/jaarbasis;
 • Verhoging bedrag mobiliteitsvergoeding chauffeur die alleen rijdt: +0,035 euro/km;
 • Verhoging fietsvergoeding (overeenstemming met cao 164): 0,27 euro/km (i.p.v. 0,24).

Oprichting van een werkgroep die het gehele spectrum van de mobiliteitsproblematiek omvat en alle mogelijke oplossingen behandelt (conclusies tegen eind 2024).

3.    Werkgelegenheid en eindeloopbaan

 • SWT: verlenging alle sectorale stelsels tot 30 juni 2025.
 • Landingsbanen: verlenging sectorale regeling vanaf 55 jaar tot 30.06.2025.
 • Tijdskrediet met motief: voortaan kunnen arbeiders ook voor een voltijdse of halftijdse onderbreking opteren (i.p.v. enkel 1/5e vermindering).
 • Anciënniteitsverlof: toekenning bijkomende dag vanaf 30 jaar anciënniteit in het bedrijf, tenzij er al een gunstiger regeling bestaat op ondernemingsvlak. Concreet hebben de arbeiders dus minimaal recht op een 1 dag vanaf 15 jaar anciënniteit in het bedrijf, 2 dagen vanaf 25 jaar en 3 dagen vanaf 30 jaar.
 • Sectorale jobcoaches: binnen Constructiv worden jobcoaches aangeduid die zich moeten richten tot de arbeiders die de sector dreigen te verlaten. De prioritaire doelstelling is de retentie binnen het bedrijf, zo niet binnen de sector of als opleider. Het beroep op de jobcoach gebeurt op initiatief van de werkgever of de werknemer.
 • Verdere aandachtspunten die mee worden opgevolgd door de welzijnsadviseurs van Constuctiv: het respecteren van de cao humanisering arbeid en het voorkomen van psychosociale aandoeningen.
 • Studentenarbeid: het huidige studentenbarema wordt opgeheven en vanaf 1 juli 2023 geldt voor alle studenten het loon van cat. I als minimumloon. Studentarbeid op zaterdag wordt ook mogelijk voor studenten die geen bouwopleiding volgen (opleiding basisveiligheid moet gevolgd worden binnen de 5 werkdagen in hun arbeidsregime). Voor de leerlingen “duaal leren” wordt bij de Vlaamse overheid tussengekomen om de beperkingen van hun tewerkstelling als student bij hun stagegever in juli/augustus op te heffen, zonder dat de duur van de tewerkstelling 1 maand mag overschrijden.

4.    Jobstudenten

 • Studentenarbeid: het huidige studentenbarema wordt opgeheven en vanaf 1 juli 2023 geldt voor alle studenten het loon van cat. I als minimumloon. Vanaf 1 juli wordt dat dus voor alle studenten die handarbeid verrichten en vallen onder PC 124 het momenteel geldende minimum bruto uurloon van 17,157 euro (cat.I). Er wordt dus ook geen onderscheid meer gemaakt tussen studenten die bouwopleiding volgen en studenten die er geen volgen.
 • Studentarbeid op zaterdag wordt ook mogelijk voor studenten die geen bouwopleiding volgen (opleiding basisveiligheid moet gevolgd worden binnen de 5 werkdagen in hun arbeidsregime).
 • Voor de leerlingen “duaal leren” wordt er bij de Vlaamse overheid op aangedrongen om de beperkingen van hun tewerkstelling als student bij hun stagegever in juli/augustus op te heffen, zonder dat de duur van de tewerkstelling 1 maand mag overschrijden.

5. Bestaanszekerheid

Verlenging van de stelsels voor 2 jaar. Aanpassingen van de bedragen van de tussenkomsten bij arbeidsongevallen. Verhoging bedrag promotievergoeding (+ uitbreiding tot groene en energieleningen).

6.    Welzijn en opleiding/onderwijs

 • Individueel opleidingsrecht: in uitvoering van de Arbeidsdeal is het individueel opleidingsrecht in de ondernemingen met 20 werknemers of meer beperkt tot 2,5 dagen tot en met 2025. Het groeipad houdt in dat dit aantal dagen vanaf 2026 elk jaar met een halve dag verhoogd wordt om vanaf 2030 het aantal van 5 dagen te bereiken. Het groeipad zal maximaal met weekdagopleidingen moeten ingevuld worden.
 • Mentoren: Constructiv kan een aanvullende opleiding uitwerken.
 • Outplacement: verlenging van de sectorale regeling tot 30 juni 2025 en uitbreiding tot de algemene regeling outplacement (opzeg 30 weken of meer). Er is evenwel geen financiële tussenkomst van Constructiv als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een opzegvergoeding van 30 weken of meer.

Korte opleidingen: sectorale tussenkomst voor opleidingen van minimum 8 uur die door specifieke omstandigheden niet op 1 dag kunnen gegeven worden.

7.    Opvolging en voortgang bestaande afspraken

Voortzetting van de werkzaamheden binnen de werkgroepen van het paritair comité (eengemaakt paritair comité, functieclassificatie, hernieuwing Plan voor een Eerlijke Concurrentie, Construbadge).

8.    Eenmaking aanvullende pensioenen

Vanaf 1 januari 2025 bedraagt de minimumdotatie voor het aanvullend pensioen (arbeiders/bedienden) 1,65%. Voor de arbeiders gebeurt de financiering voor 2025 en 2026 binnen de bestaande middelen van Constructiv (geen meerkost voor de werkgever).

9.    Arbeidstijdorganisatie

 • Fiscaal vriendelijke overuren: de sociale partners dringen bij de overheid aan om de afspraak over de verhoging van het aantal fiscaal vriendelijke overuren (220 voor de sector en 280 specifiek voor de wegenbouw) die al dateert van het akkoord 19-20 uit te voeren.
 • Zaterdagwerk: leveren op zaterdag wordt mogelijk gemaakt voor de handelaars in bouwmaterialen.

10.    Sociale vrede

Verlenging van de cao sociale vrede voor 2 jaar (houdt o.m. het engagement in van de vakbondsorganisaties om op ondernemingsvlak geen acties te ondernemen of eisen te stellen die het akkoord en de bestaande cao’s te buiten gaan).  

Dialog

Tekst

Ok Annuleer