Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Ouderschapsverlof, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Ouderschapsverlof

19 maart 2021

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die de werknemer de mogelijkheid biedt om zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van de kinderen.

Voor wie?

Het ouderschapsverlof is een individueel recht voor werknemers uit de privésector en wordt toegekend aan beide ouders. Wanneer één van de twee ouders niet (helemaal) opneemt, kan dat recht niet worden overgedragen aan de andere ouder van het kind.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Verwantschap

Om recht te hebben op het ouderschapsverlof moet er een verwantschapsband zijn met het kind.

Volgende werknemers hebben recht op het ouderschapsverlof:

 • de biologische moeder of biologische vader;
 • de persoon die het kind erkend heeft;
 • de adoptieouders;
 • de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind die meemoeder is geworden.

Anciënniteit bij de werkgever

De werknemer moet minstens 12 maanden in dienst zijn bij zijn werkgever en dat gedurende de 15 maanden die voorafgaan aan de aanvraag voor ouderschapsverlof.

Leeftijd van het kind

Het ouderschapsverlof moet een aanvang nemen voordat het kind 12 jaar wordt. Als het kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66% heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar.

Verschillende vormen van onderbreking van de arbeidsprestaties

Er bestaan 4 vormen van onderbreking:

 • volledige onderbreking
  elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan zijn arbeidsprestaties volledig onderbreken gedurende 4 maanden, naar keuze op te splitsen per maand;
 • halftijdse onderbreking
  elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan zijn arbeidsprestaties halftijds onderbreken gedurende 8 maanden, naar keuze op te splitsen in perioden van minimaal 2 maanden;
 • 1/5de  onderbreking
  elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan zijn arbeidsprestaties met 1/5de  verminderen gedurende 20 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maanden;
 • 1/10de onderbreking
  elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan zijn arbeidsprestaties met 1/10de  verminderen gedurende maximaal 40 maanden, op te splitsen in periodes van 10 maanden. Zo kan de werknemer zijn prestaties verminderen met één dag om de 2 weken of een halve dag per week.

Flexibel ouderschapsverlof

De verschillende vormen van ouderschapsverlof mogen ook afgewisseld worden. Hierbij is het zo dat één maand schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan twee maanden halftijdse onderbreking van de arbeidsprestaties, aan vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde en aan tien maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één tiende. Bij een overstap dient de minimumduur van de verlofperiode telkens te worden gerespecteerd.

Het ouderschapsverlof kan bovendien ook in kortere periodes aangevraagd worden. Hiervoor heeft de werknemer het akkoord van de werkgever nodig. De minimale duur van de volledige onderbreking gaat van een maand naar een week daardoor kan de werknemer maximaal 16 weken volledige onderbreking bekomen. Het halftijds ouderschapsverlof kan voortaan per maand opgenomen worden in plaats van per minimaal twee maanden, waardoor de werknemer een halftijdse onderbreking van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 maanden kan bekomen.

Procedure

De werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. U kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat u daarvoor gegronde redenen kan geven.

Voor de gedeeltelijke onderbreking van 1/10de van de arbeidsprestaties is wel het akkoord van de werkgever vereist.

Om het ouderschapsverlof aan te vragen moet de werknemer zijn werkgever schriftelijk verwittigen. Dit gebeurt ten vroegste 3 maanden en ten laatste 2 maanden vóór de gewenste begindatum per aangetekend schrijven of door afgifte van een brief waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever.

De werknemer moet tevens een aanvraag indienen bij de RVA, liefst elektronisch

Als de werknemer het ouderschapsverlof wenst op te splitsen of de verschillende vormen (volledig, halftijds, 4/5 of 1/10) wil combineren, dan moet voor elke aparte periode een aanvraag ingediend worden.

Uitkering RVA

Tijdens het ouderschapsverlof heeft uw werknemer recht op onderbrekingsuitkeringen van de RVA en heeft de werknemer in de privésector mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Via de online toepassing Break@work kan de werknemer opzoeken op hoeveel maanden onderbreking hij recht heeft alsook het bedrag van zijn uitkering raadplegen.

Ontslagbescherming

Vanaf de datum van de aanvraag tot ouderschapsverlof tot drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof is de werknemer beschermd tegen ontslag. Indien u deze werknemer toch zou ontslaan, moet u een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon, dit bovenop de vergoedingen die bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moeten worden betaald.

De bescherming is echter niet van toepassing indien het ontslag gerechtvaardigd wordt door een dringende of voldoende reden waarvan de aard en oorsprong vreemd is aan het ouderschapsverlof. Voor de toepassing van die maatregel wordt beschouwd als dringende reden, elke zware fout die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer