Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Inactiviteitskalender

Welke verplichtingen heeft uw werknemer wanneer hij ziek is?

20 november 2023

Regelmatig ontvangen wij de vraag welke verplichtingen de werknemer heeft wanneer hij ziek is?

Wij zetten dit even kort voor u op een rijtje:

1. Verwittiging

In de eerste plaats moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn arbeidsongeschiktheid.

Het begrip “onmiddellijk” wordt niet omschreven in de wetgeving. Algemeen wordt aangenomen dat hij u op de eerste dag van de ziekte moet verwittigen. U kan hierover best duidelijke afspraken maken in uw arbeidsreglement.

Zeg bijvoorbeeld dat de werknemer u (of uw personeelsverantwoordelijke) vóór 10 uur ’s morgens moet verwittigen.

Ook de manier waarop de werknemer u op de hoogte moet brengen van zijn afwezigheid is niet bepaald in de wetgeving. Dit kan per telefoon, fax, e-mail, sms, … . Ingeval van betwisting is het aan de werknemer om te bewijzen dat hij u tijdig heeft verwittigd.

De werknemer die niet voldoet aan deze verplichting, heeft – behoudens overmacht – geen recht op gewaarborgd loon voor alle afwezigheidsdagen vóór de dag van verwittiging.

2. Geneeskundig getuigschrift

De werknemer moet enkel een geneeskundig getuigschrift voorleggen indien dit voorzien is in een CAO of in het arbeidsreglement.

Is dit niet voorzien, moet u de werknemer zelf uitdrukkelijk verzoeken om de voorlegging van een attest.

Het arbeidsreglement of de CAO bepalen de termijn waarbinnen het attest moet worden ingediend. Indien geen enkele termijn werd vastgesteld, of indien de werkgever de werknemer verzoekt een medisch getuigschrift in te dienen, moet dit attest binnen de 2 werkdagen (= alle dagen, behalve zon- en feestdagen) voorgelegd worden, vanaf de dag waarop de arbeidsongeschiktheid begint of vanaf de dag waarop de werkgever verzoekt het attest over te maken. De werknemer moet het attest binnen de 2 werkdagen versturen waarbij de poststempel als bewijs geldt.

Het getuigschrift dient in principe de arbeidsongeschiktheid vast te stellen, en melding te maken van de waarschijnlijke duur ervan en van het feit of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

Indien het medisch getuigschrift niet of pas na de voorgeschreven termijn wordt ingediend, kan de werkgever – behoudens ingeval van overmacht – weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen ziekte die voorafgaan aan de datum van overhandiging van het attest.

Sinds 28 november 2022 is een werknemer er niet meer toe gehouden om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. En dit maximaal drie keer per kalenderjaar. De werknemer deelt wel onmiddellijk mee op welk adres hij zal verblijven, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

Is de werknemer binnen hetzelfde kalenderjaar een vierde keer afwezig, dan blijft hij verplicht om vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een geneeskundig attest voor te leggen.

Voor ondernemingen die op 1 januari van het jaar waarin zich de arbeidsongeschiktheid voordoet, minder dan 50 werknemers tewerkstellen, is een mogelijkheid tot afwijking voorzien.

KMO’s zullen op die manier dus nog steeds een geneeskundig attest kunnen blijven eisen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Voorwaarde is wel dat de werkgever deze afwijking op de nieuwe wettelijke regeling opneemt in het arbeidsreglement of een ondernemings-cao.

3. zich onderwerpen aan de medische controle door de controlearts

Ziekteverzuim in een onderneming, en vooral het misbruik daarvan, kan leiden tot organisatorische problemen en extra kosten.

Wanneer een werknemer afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever het recht om te laten controleren of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is.

Wanneer kan ik een controlearts sturen?

Van zodra de werknemer de werkgever op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever de werknemer controleren. Hiervoor moet hij niet wachten op het afleveren van een geneeskundig getuigschrift.

De controle kan gedurende de ganse duur van de arbeidsongeschiktheid gebeuren en dus ook op dagen dat er gewaarborgd loon verschuldigd is.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om via een sector- of ondernemingscao of in het arbeidsreglement te voorzien dat de werknemer zich gedurende een bepaald dagdeel ter beschikking van een controlearts moet houden. De periode waarbinnen de werknemer zich ter beschikking moet houden mag maximum 4 aaneengesloten uren bedragen die zich tussen 7 u. ‘s morgens en 20 u. ‘s avonds bevinden. Tijdens  deze periode moet de werknemer zich in zijn woonplaats of op een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats ter beschikking houden voor een bezoek van een controlearts.

De werknemer moet de werkgever steeds verwittigen wanneer hij zich op een andere plaats dan zijn woonplaats bevindt. Ook indien hij in het buitenland verblijft, moet hij een controle mogelijk maken en zijn verblijfplaats in het buitenland meedelen.

Verloop van de medische controle

De controlearts gaat meestal onaangekondigd langs bij de werknemer. Tijdens de medische controle gaat de controlearts na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en verifieert de waarschijnlijke duur en de andere medische gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.  Alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim.

Afhankelijk van het feit of de werknemer de woning mag verlaten, kunnen er zich 2 situaties voordoen:

Indien de werknemer volgens het attest van arbeidsongeschiktheid de woning mag verlaten, zal de controlearts ofwel langsgaan bij de werknemer thuis ofwel hem uitnodigen op zich op een bepaald tijdstip aan te melden.

Indien de controlearts bij de werknemer langsgaat en hij niet thuis is, wordt hij uitgenodigd via een geschreven uitnodiging in zijn brievenbus om zich op een later bepaald tijdstip bij de controlearts aan te bieden.

Indien het attest van arbeidsongeschiktheid vermeldt dat de werknemer de woning niet mag verlaten, moet de controle plaatsvinden bij de werknemer thuis of op het adres waar hij verblijft.

De werknemer mag niet weigeren om de controlearts te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. 

Het feit dat de werknemer tijdens het verplichte dagdeel niet in zijn woonplaats of in de aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats aanwezig was, zonder hiervoor een wettige reden of overmachtssituatie voor te leggen, kan beschouwd worden als het zich onttrekken aan de medische controle.

Bevindingen van de controle

De controlearts overhandigt zo spoedig mogelijk, eventueel na raadpleging van de behandelende arts, zijn bevindingen schriftelijk aan de werknemer.  Indien de werknemer hiermee niet akkoord gaat, vermeldt hij dit op het geschrift.

De definitieve bevindingen van de controlearts worden schriftelijk aan de werknemer en de werkgever overgemaakt.

Sancties in geval van betwisting van de arbeidsongeschiktheid

Wanneer de controlearts zich akkoord verklaart met de arbeidsongeschiktheiden de duur ervan vastgesteld door de behandelende arts, dan zal de werknemer zijn recht op gewaarborgd loon blijven behouden.

Gaat de controlearts niet akkoord met de bevindingen van de behandelende arts, kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen voor de betwiste periode, te beginnen vanaf de datum van de controle. met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waarover er geen betwisting is.

Sancties indien de werknemer de controle weigert

De wet bepaalt dat de werknemer niet mag weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken.

Wanneer de werknemer zich onttrekt aan de controle, de controle vrijwillig onmogelijk maakt en/of  geen gevolg geeft aan de oproep van de controlearts, zonder hiervoor een wettige redenen op te geven, kan de werkgever bijgevolg weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen.

Van zodra de werknemer zich onderwerpt aan de controle, heeft hij terug recht op gewaarborgd loon.

Bron: artikel 31 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer