Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Overuren

Herinvoering relance overuren

28 augustus 2023

Begin van 2023 was er al vrij snel een akkoord binnen de groep van 10 over een verderzetting van de relance-overuren en de verhoging tot 180 overuren met een fiscaal voordeel. Dit alles kaderde zich binnen het interprofessioneel akkoord van 2023-2024. Uiteindelijk keurde de regering deze voorstellen ook goed tijdens de ministerraad van 12 mei 2023.
Beide maatregelen worden vaak samen voorgesteld maar in dit artikel beperken we ons tot de relance-overuren. We gaan bekijken wat deze vorm van overuren juist inhoudt, hoe ze moeten ingevoerd worden en wat de stand van zaken is.

Wat houden deze relance-overuren juist in?

De relance-overuren zijn een verderzetting van het stelsel relance-overuren dat tot 31 december 2022 konden gebruikt worden. Ze waren bedoeld om het economisch herstel aan te wakkeren na de ‘coronacrisis’.

Dit overuurstelsel kan gezien worden als een aparte vorm van de gewone bijzondere overuren.
De relance-overuren zijn zowel voor de werkgever als werknemer interessant omdat ze zonder loontoeslag, RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing  worden uitbetaald. Het brutoloon voor de overuren krijgen de werknemers immers netto op hun loonbrief en dit maakt ook de totale loonkost van die overuren voor de werkgever. Omwille van die reden worden ze ook wel eens als bruto-netto overuren benoemd.
Daarnaast moet er voor deze vorm van overuren geen inhaalrust toegekend worden maar ze maken wel, voor het grootste stuk van hun aantal uren, deel uit van de teller voor de interne grens.

Tot 30 juni kon de werkgever en werknemer in 2023 echter enkel opteren voor de bijkomende vrijwillige overuren. De relance-overuren maken het vanaf 1 juli 2023 mogelijk om, bovenop het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren, per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren. Je kan beide vormen van overuren ook simultaan gebruiken. Net zoals deze ook combineerbaar zijn met het stelsel KB 213 voor bijkomende uren in de bouwsector.

Wat moet je doen om ze in te voeren?

De procedure is zeer toegankelijk en vraagt geen aanpassing van het arbeidsreglement. De werkgever en werknemer moeten enkel een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst is maar geldig voor 6 maanden en moet daarna telkens hernieuwd worden.

Wat is de stand van zaken?

Zoals u weet liep het bestaande systeem af op 31 december 2022. Dit wordt verlengd naar 30 juni 2025 met als aanvang 1 juli 2023. Het is echter nog wachten op de goedkeuring van het wetsontwerp van 26 juni 2023 in het parlement en daarna de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De publicatie zou zorgen voor een herinvoering zorgen van de relance-overuren tot en met 30 juni 2025. Meer bepaald wil dat dus zeggen dat men tot en met 2025 jaarlijks 120-relance uren mag gebruiken.

Bron: Nieuwsbericht FOD WASO van 19 juni 2023, te vinden op: www.werk.belgie.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer