Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie

VRIJWILLIGE RELANCE-OVERUREN IN ALLE SECTOREN MOGELIJK

21 oktober 2021

Het contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren, dat ingevoerd werd door de coronasituatie, wordt uitgebreid van de essentiële sectoren naar alle sectoren. Dat werd beslist in het sociaal akkoord dat in de G10 werd gesloten op 8 juni 2021.

Deze 120 bijkomende vrijwillige overuren worden ‘relance-overuren’ genoemd, welke in 2021 en 2022 in alle sectoren kunnen worden toegepast, onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de vrijwillige corona-overuren.

Een wettelijk kader is echter nog niet, maar de FOD Werkgelegenheid aanvaardt alvast de toepassing in de praktijk.

Voorwaarden en modaliteiten

Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Er dient wel steeds een schriftelijke overeenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever en de werknemer. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. Dit akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten.

Deze verplichting geldt niet wanneer de werknemer reeds zijn akkoord heeft gegeven voor de bijkomende vrijwillige corona-overuren in de essentiële sectoren en dit voor de resterende duur van 6 maanden.

Op deze relance-overuren zijn geen belastingen verschuldigd en ze zijn eveneens vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Omdat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op deze uren, kan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ook niet worden toegepast.

Essentiële sectoren

Voor de essentiële sectoren gaat het dus om een verlenging van de huidige maatregel, namelijk de toekenning van 120 bijkomende overuren. De reeds in 2021 gepresteerde vrijwillige corona-overuren, moeten in mindering worden gebracht op het contingent van extra vrijwillige overuren dat nog kan worden gepresteerd in 2021. Er moet dus gekeken worden naar het ‘saldo’.

Niet-essentiële sectoren

Voor de niet-essentiële sectoren betreft het een nieuwe maatregel. Voor deze werknemers is er dus de mogelijkheid om 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren, tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
In 2022 zijn de volledige 120 relance-overuren beschikbaar voor werknemers in alle sectoren.

Toepassing in de praktijk

In afwachting van een wettelijk kader kunnen de relance-overuren reeds worden toegepast. Het standpunt van de FOD WASO kan u op de website terugvinden.

Ook de RSZ heeft in zijn administratieve instructies gepubliceerd dat de toepassing van de relance-overuren wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de sociale zekerheid en dat de relance-overuren dus vrij zijn van socialezekerheidsbijdragen (administratieve instructie RSZ dd. 02.08.2021).

De FOD Financiën aanvaardt dat de belastingvrijstelling op de relance-overuren vanaf 1 juli 2021 retroactief toegepast kan worden, vanaf het moment van publicatie van het wettelijk kader in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.vbo-fed.bewww.werk.belgie.bewww.socialsecurity.be en www.financien.belgium.be.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer