Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Contractuele afspraken, Onrechtmatige bedingen B2B, Bouwrecht

Clausules in de arbeidsovereenkomst

12 januari 2024

De geldigheid van bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomst (scholingsbeding, concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding) hangt af van het bedrag van de jaarlijkse verloning van de werknemer. Deze loonbedragen worden jaarlijks geïndexeerd en werden gepubliceerd in het Staatsblad van 24 november 2023.

De nieuwe drempels die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn, luiden als volgt:

Drempels loonbedragen

Gereglementeerde contractuele bedingen

Scholingsbeding

Het scholingsbeding is een beding waarbij de werknemer, zich ertoe verbindt om aan de werkgever een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat vóór het einde van de overeengekomen periode. Dit wanneer hij gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een vorming volgt op kosten van de werkgever

Het scholingsbeding wordt als niet bestaande beschouwd indien het jaarloon € 41.969 niet overschrijdt. Dit nieuwe bedrag geldt voor de op 1 januari 2024 lopende overeenkomsten. De voorwaarde in verband met het jaarloon van de werknemer geldt niet in twee gevallen:

  • Wanneer het een vorming betreft voor een beroep dat een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen
  • Wanneer het een vorming betreft voor moeilijk in te vullen functies van de Gewesten.

Concurrentiebeding

Voor een arbeider en voor een bediende, wordt het concurrentiebeding als niet bestaande beschouwd indien het jaarloon € 41.969 niet overschrijdt.

Wanneer het jaarloon tussen € 41.969 en € 83.939 ligt, mag het beding enkel worden toegepast op categorieën van functies of op functies die bij een in paritair comité of paritair subcomité gesloten CAO zijn bepaald.

Wanneer het jaarloon € 83.939 overschrijdt, is het beding geldig. Behalve voor de categorieën van functies of voor de functies die bij een in paritair comité of paritair subcomité gesloten CAO zijn uitgesloten.

Voor een handelsvertegenwoordiger wordt het concurrentiebeding als onbestaande beschouwd wanneer het jaarloon € 41.969 niet te boven gaat. In de overeenkomsten die in een jaarloon voorzien dat groter is dan dit bedrag, is de geldigheid van elk concurrentiebeding afhankelijk van de drievoudige voorwaarde. Deze voorwaarde heeft betrekking op soortgelijke activiteiten, niet verder reikt dan twaalf maanden en beperkt is tot het gebied waarbinnen de handelsvertegenwoordiger zijn activiteit uitoefent.

De geldigheid van het concurrentiebeding moet worden beoordeeld aan de hand van het loon dat verschuldigd is op het ogenblik dat dit beding in werking treedt. Dit wil zeggen, op het ogenblik dat aan de dienstbetrekking een einde wordt gesteld. De nieuwe bedragen zijn dus van toepassing op de op 1 januari 2024 lopende overeenkomsten.

Scheidsrechterlijk beding

Het scheidsrechterlijk beding geldt slechts ten aanzien van de bedienden van wie het jaarloon € 83.939 overschrijdt. Dit nieuwe bedrag geldt voor de op 1 januari 2024 lopende overeenkomsten.

Lees hier alles over contractuele bedingen in de arbeidsovereenkomst.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer