Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Arbeidsongeschiktheid

Terugbetaling gewaarborgd loon voor ziektedagen zonder attest

15 mei 2023

Voortaan kunnen werkgevers in PC 124 via een melding bij hun Patronale Vereveningsdienst (PVD) ook een terugbetaling bekomen van het gewaarborgd loon voor de dagen arbeidsongeschiktheid waarvoor de werknemer geen geneeskundig getuigschrift moet voorleggen (nl. 3x per jaar voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid). Dit werd zo door de sociale partners in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124) aangepast dmv de CAO van 20 april 2023.

Wanneer een arbeider in de bouwsector minstens 1 maand in dienst is en arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon. Ondernemingen die onder PC 124 vallen en die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen zich aansluiten bij een PVD en zo het aan de arbeiders betaalde gewaarborgd loon ten belope van 94,81% recupereren.

Om deze terugbetaling te bekomen, moest de werkgever een geneeskundig getuigschrift voorleggen aan de PVD.

Eind 2022 is de wetgeving over het voorleggen van een geneeskundig attest evenwel gewijzigd. Driemaal per kalenderjaar is een werknemer er niet meer toe gehouden een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Deze regel is van toepassing voor alle ondernemingen, behoudens de ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen én die een afwijking hebben voorzien bij cao of in het arbeidsreglement.

Bijgevolg werden de bedrijven met minder dan 20 werknemers geadviseerd om hun arbeidsreglement aan te passen en vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een medisch getuigschrift te eisen.

Voortaan kan de werkgever dus ook een terugbetaling krijgen van de PVD zonder het voorleggen van een geneeskundig attest.

Wel moet de dag arbeidsongeschiktheid zonder attest schriftelijk gemeld worden aan de PVD binnen de 2 werkdagen volgend op de dag arbeidsongeschiktheid.

Deze melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • Gegevens werkgever (naam, RSZ- en/of KBO-nummer)
  • Gegevens werknemer (naam en INSZ-nummer)
  • Datum van arbeidsongeschiktheid zonder attest
  • 1ste, 2de of 3de melding van arbeidsongeschiktheid zonder attest in het lopende kalenderjaar

De aangepaste regeling geldt voor alle ziekteperiodes die na 31 maart 2023 een aanvang nemen. Constructiv liet weten dat ze in de eerste 2 maanden van de toepassing van de nieuwe regeling, de termijn van 2 werkdagen voor het overmaken van de melding niet strikt zal toepassen.

Heeft u in april of mei gewaarborgd loon betaald voor dagen arbeidsongeschiktheid zonder attest, dan kan u dit nog recupereren door zo vlug als mogelijk nog een kennisgeving te doen aan de PVD. Vanaf juni zal de meldingstermijn van 2 werkdagen strikt worden toegepast.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer