Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

EERSTE HULP BIJ ARBEIDSONGEVALLEN

26 oktober 2020

De afgelopen jaren is de bouwsector veel veiliger geworden. De daling van het aantal arbeidsongevallen is onder meer te wijten aan een verhoogd veiligheidsbewustzijn in de sector.

Dit goede nieuws uit de sector moet wel enigszins getemperd worden door het feit dat er in totaal nog wel steeds duizenden arbeidsongevallen per jaar geregistreerd worden. Soms gaat het om ernstige ongelukken en ongeveer 80 keer per jaar kent een arbeidsongeval een dodelijke afloop.

Preventie is dan ook een must: in de eerste plaats om het welzijn van uw werknemers te garanderen en fysiek en psychisch leed te voorkomen. Maar ook om het imago van uw organisatie te beschermen.

Hieronder gaan we wat dieper in op de theorie rondom arbeidsongevallen alsook op het preventieluik.


Juridische omkadering


1. Wat is een arbeidsongeval?

We moeten al teruggaan tot de arbeidsongevallenwet van 10/04/1971 voor de definitie van een arbeidsongeval. Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken moeten volgende elementen aanwezig zijn:

 • een letsel
 • een uitwendige oorzaak
 • een plotse gebeurtenis
 • die voorkwam tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • door het feit van deze uitvoering.


2. Gewaarborgd loon

Een arbeidsongeval (met inbegrip van een ongeval op de weg van en naar het werk) maakt een schorsing uit van de arbeidsovereenkomst, welke aanleiding geeft tot uitbetaling van gewaarborgd loon door de werkgever.


BEDIENDE

Een bediende heeft recht op 30 kalenderdagen gewaarborgd loon aan 100% ten laste van zijn werkgever, ongeacht zijn anciënniteit in de onderneming.

Uitzondering: heeft de bediende een contract van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maanden, dan gelden dezelfde regels als voor de arbeiders, met dien verstande dat zij vanaf de 8ste kalenderdag tem de 30ste dag, van hun werkgever 86,93% van hun loon ontvangen (100% – 13,07%) in plaats van 85,88%.


ARBEIDER

De arbeider heeft, ten laste van zijn werkgever, recht op het gewaarborgd loon tijdens een periode van 30 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid en dit binnen de volgende grenzen:
(a)  van de 1ste tot de 7de dag: hij heeft recht op zijn normale loon;
(b)  van de 8ste tot de 14de dag: hij heeft recht op 85,88% van dit loon;
(c)  van de 15de tot de 30ste dag: hij heeft recht op:
*  25,88% van het begrensde brutoloon;
*  85,88% op het deel boven dit plafond.

LET OP: de periode van 30 kalenderdagen begint te lopen vanaf de dag, waarop het arbeidsongeval een eerste onderbreking in de uitvoering van de arbeid heeft veroorzaakt. Wanneer het arbeidsongeval zich voordoet tijdens de uitvoering van het werk of wanneer een ongeval zich voordoet op de weg naar het werk dan moet er gewaarborgd dagloon betaald worden vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Maar indien het ongeval zich voordoet op de weg van het werk naar huis en dat situeert zich na de beëindiging van de normale dagtaak, dan begint de periode van gewaarborgd loon pas te lopen vanaf de volgende dag. In tegenstelling tot de regeling van gewaarborgd loon ingeval van ziekte of ongeval van gemeen recht voorziet de regeling met betrekking tot arbeidsongevallen dus niet in een anciënniteit van één maand.

De uitbetaling van het gewaarborgd maandloon zal in eerste instantie gebeuren door de werkgever. Hij zal de uitbetaalde bedragen evenwel geheel of gedeeltelijk recupereren via de verzekeringsmaatschappij tegen arbeidsongevallen.


3. Geen terugbetaling gewaarborgd loon bij arbeidsongeval

Langdurige ziekte van arbeiders betekent een zware financiële last en dat vooral voor een kleinere bouwonderneming. Om deze reden betaalt Constructiv het gewaarborgd loon terug aan werkgevers die minder dan twintig werknemers in dienst hebben.

De uiteindelijke terugbetaling gebeurt door de patronale vereveningsdiensten (PVD’s) die door Constructiv zijn erkend als bemiddelende instellingen.

De arbeidsongeschiktheid van de arbeider moet wel het gevolg zijn van ziekte of een ongeval van gemeen recht (bv. privaat ongeval, verkeersongeval). Er is dus geen terugbetaling bij arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval, betaalde sportbeoefening of een zware fout door de arbeider.


4. Te vervullen formaliteiten

Elke werkgever is verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten bij een erkende verzekeringsonderneming.

Lijst van arbeidsongevallenverzekeringen: https://fedris.be/nl/werkgever/privesector/verzekering

De werkgever is verplicht om ieder arbeidsongeval binnen de 8 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op het ongeval, aan te geven bij zijn arbeidsongevallenverzekering. Voor ongevallen met minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid volstaat een vereenvoudigde aangifte.

De aangifteplicht geldt niet voor lichte ongevallen die geregistreerd worden in het register van interventies in het kader van eerste hulp.

Formulier voor de aangifte van arbeidsongevallen: https://fedris.be/nl/werkgever/privesector/aangifte

De aangiftes kunnen ofwel rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend worden, ofwel via de website van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/fat/index.htm


Preventie

Elke onderneming moet een preventiebeleid voeren dat aangepast is aan haar activiteiten en de bijhorende risico’s. Het sterke punt van de wetgeving inzake welzijn op het werk is dat deze gebaseerd is op de algemene preventiebeginselen waarvan de hiërarchie belangrijk is.

Deze principes zijn opgenomen in de Welzijnswet:

 1. De risico’s voorkomen
 2. De risico’s die niet kunnen worden voorkomen, evalueren
 3. De risico’s bij de bron uitschakelen of beperken
 4. Wat gevaarlijk is, vervangen door wat niet of minder gevaarlijk is
 5. Collectieve beschermingsmaatregelen verkiezen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen
 6. Het werk aanpassen aan de mens
 7. Een beroep doen op de nieuwe technologieën bij het preventiebeleid
 8. Prioriteit aan materiële maatregelen
 9. De preventie plannen en organiseren
 10. Informeren betreffende de overblijvende risico’s
 11. Zorgen voor opleiding en instructies geven aan de werknemers
 12. De veiligheids- en gezondheidssignalisatie


Constructiv kan u helpen!

Een bouwbedrijf waar een arbeidsongeval plaatsvindt, kan hulp vragen aan Constructiv om de situatie te verbeteren en te vermijden dat er in de toekomst nog dergelijke ongevallen gebeuren. U kan hiervoor contact opnemen met de adviseur van uw regio, die ter plaatse zal komen in uw bedrijf. U kan de regioadviseurs vinden via volgend website: https://www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx

De adviseur van Constructiv zal dan samen met de bedrijfsleider, de hiërarchische lijn of de preventieadviseur een actieplan opstellen dat het welzijnsbeleid en het opleidingsbeleid van het bedrijf aanvult en verbetert.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer