Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Gewaarborgd loon bij ziekte

06 februari 2023

Wanneer je werknemer door ziekte of een ongeval (andere dan een arbeidsongeval of een beroepsziekte) niet kan komen werken, heeft deze gedurende een deel van zijn ziekteverlof recht op gewaarborgd loon.

In dit artikel wordt toegelicht wanneer en wie dit gewaarborgd loon dient uit te betalen, wat de toepassingsvoorwaarden zijn, de verschillen tussen arbeiders en bedienden alsook de bedragen van het gewaarborgd loon.

Arbeiders

 • Recht op gewaarborgd loon voor de arbeider die zonder onderbreking gedurende ten minste één maand in dienst is gebleven van dezelfde onderneming.
  • Wanneer de arbeider die anciënni­teit bereikt in de loop van de periode van ge­waarborgd loon, moet het loon betaald worden voor het resterend gedeelte van die periode.
 • Het recht geldt enkel voor de dagen van gewone activiteit waar­voor de arbeider aanspraak kan maken op loon.
  • Bijvoorbeeld: geen gewaarborgd loon tijdens inhaalrustperiode of tijdens een peri­ode van tijdelijke werkloos­heid wegens economische redenen of slecht weer, …
 • de periode van gewaarborgd loon voor de arbeiders te lopen vanaf de eerste afwezigheidsdag.
             Periode                     Bedrag  Betaald door     Inhoudingen
Eerste 7 ka­lender­da­gen – Gewaar­borgd week­loon100% van het nor­male
bru­to­loon
De werkgeverRSZ-werknemersbijdrage (13,07% van het brutoloon aan 108%) + be­drijfs­vo­or­heffing + voor de 1ste week gewaarborgd loon betaalt werkgever werkgeversbijdragen (RSZ)  
8e t.e.m. 14e kalen­derdag85,88% van het nor­male bru­toloonde werkgeverbedrijfsvoor­hef­fing    
15e t.e.m. 30e kalenderdaga) voor het ge­deel­te van het nor­male bruto­loon dat het grensbe­drag (*) (in aan­merking geno­men door de ZIV-uitke­ringen) niet over­schrijdt          
 – 60%           
–  25,88%  
de mutualiteit
de werkgever  
geen sociale
in­hou­dingen alleen bedrijfsvoor­hef­fing
“ “b) voor het ge­deel­te van het bruto­loon dat het grens­bedrag (*) over­schrijdt           
– 85,88%
de werkgeveralleen bedrijfsvoor­hef­fing
Na 31e kalenderdag tot einde primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar)60% van het gedeelte van het brutoloon dat bovengenoemde grensbedrag(*) niet overschrijdt en dit voor zowel voor een werknemer met gezinslast als voor een samenwonende.  de mutualiteitgeen sociale inhoudingen

Bedienden

Het recht op gewaarborgd loon geldt voor:

 • bedienden die voltijds of deeltijds aangeworven zijn voor onbepaalde duur, voor bepaalde duur van minstens drie maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van minstens drie maanden vereist is;

Zij ontvangen de eerste 30 dagen 100% van hun brutoloon, ten laste van de werkgever. Nadien ontvangen zij 60% van het begrensde brutoloon, ten laste van de mutualiteit.

 • bedienden die één maand ononderbroken in dienst zijn van het bedrijf en zijn aangeworven voor een  bepaalde tijd van minder dan drie maanden of een duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van maximaal drie maanden vereist is. 

Deze behoudt het recht op loon onder dezelfde voorwaarden als arbeiders:

 • de eerste 7 kalenderdagen 100% van het brutoloon, ten laste van de werkgever;
 • de 8e tot de 14e kalenderdag 86,93% van het brutoloon, ten laste van de werkgever;
 • de 15e tot de 30e kalenderdag
  • 26,93% van het begrensde brutoloon + 86,93% van het loon dat deze grens overschrijdt, ten laste van de werkgever
  • 60% van het begrensde brutoloon, ten laste van de mutualiteit
 • Periode van primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar) 60% van het begrensde brutoloon, ten laste van de mutualiteit

Het recht op gewaarborgd loon vervalt indien de bediende:

 • de werkgever niet direct in kennis stelt van zijn arbeidsongeschiktheid;
 • het gevraagde geneeskundig getuigschrift niet binnen de voorgeschreven termijn bezorgt;
 • zich onttrekt aan de medische controle

Dialog

Tekst

Ok Annuleer