Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Doe beroep op een controlearts

25 november 2022

Ziekteverzuim in een onderneming, en vooral het misbruik daarvan, kan leiden tot organisatorische problemen en extra kosten.

Wanneer een werknemer afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever het recht om te laten controleren of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is.

Wanneer kan ik een controlearts sturen?

Van zodra de werknemer de werkgever op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever de werknemer controleren. Hiervoor moet hij niet wachten op het afleveren van een geneeskundig getuigschrift.

De controle kan gedurende de hele duur van de arbeidsongeschiktheid gebeuren en dus ook op dagen dat er gewaarborgd loon verschuldigd is.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om via een sector- of ondernemingscao of in het arbeidsreglement te voorzien dat de werknemer zich gedurende een bepaald dagdeel ter beschikking van een controlearts moet houden. De periode waarbinnen de werknemer zich ter beschikking moet houden mag maximum 4 aaneengesloten uren bedragen die zich tussen 7 u. ‘s morgens en 20 u. ‘s avonds bevinden. Tijdens  deze periode moet de werknemer zich in zijn woonplaats of op een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats ter beschikking houden voor een bezoek van een controlearts.

De werknemer moet de werkgever steeds verwittigen wanneer hij zich op een andere plaats dan zijn woonplaats bevindt. Ook indien hij in het buitenland verblijft, moet hij een controle mogelijk maken en zijn verblijfplaats in het buitenland meedelen.

Verloop van de medische controle

De controlearts gaat meestal onaangekondigd langs bij de werknemer. Tijdens de medische controle gaat de controlearts na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en verifieert de waarschijnlijke duur en de andere medische gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.  Alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim.

Afhankelijk van het feit of de werknemer de woning mag verlaten, kunnen er zich 2 situaties voordoen:

  • Indien de werknemer volgens het attest van arbeidsongeschiktheid de woning mag verlaten, zal de controlearts ofwel langsgaan bij de werknemer thuis ofwel hem uitnodigen op zich op een bepaald tijdstip aan te melden.
  • Indien de controlearts bij de werknemer langsgaat en hij niet thuis is, wordt hij uitgenodigd via een geschreven uitnodiging in zijn brievenbus om zich op een later bepaald tijdstip bij de controlearts aan te bieden.
  • Indien het attest van arbeidsongeschiktheid vermeldt dat de werknemer de woning niet mag verlaten, moet de controle plaatsvinden bij de werknemer thuis of op het adres waar hij verblijft.

De werknemer mag niet weigeren om de controlearts te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. 

Het feit dat de werknemer tijdens het verplichte dagdeel niet in zijn woonplaats of in de aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats aanwezig was, zonder hiervoor een wettige reden of overmachtssituatie voor te leggen, kan beschouwd worden als het zich onttrekken aan de medische controle.

Bevindingen van de controle

De controlearts overhandigt zo spoedig mogelijk, eventueel na raadpleging van de behandelende arts, zijn bevindingen schriftelijk aan de werknemer.  Indien de werknemer hiermee niet akkoord gaat, vermeldt hij dit op het geschrift.

De definitieve bevindingen van de controlearts worden schriftelijk aan de werknemer en de werkgever overgemaakt.

Sancties in geval van betwisting van de arbeidsongeschiktheid

Wanneer de controlearts zich akkoord verklaart met de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan vastgesteld door de behandelende arts, dan zal de werknemer zijn recht op gewaarborgd loon blijven behouden.

Gaat de controlearts niet akkoord met de bevindingen van de behandelende arts, kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen voor de betwiste periode, te beginnen vanaf de datum van de controle. met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waarover er geen betwisting is.

Sancties indien de werknemer de controle weigert

De wet bepaalt dat de werknemer niet mag weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken.

Wanneer de werknemer zich onttrekt aan de controle, de controle vrijwillig onmogelijk maakt en/of  geen gevolg geeft aan de oproep van de controlearts, zonder hiervoor een wettige redenen op te geven, kan de werkgever bijgevolg weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen.

Van zodra de werknemer zich onderwerpt aan de controle, heeft hij terug recht op gewaarborgd loon.

Bron: artikel 31 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer