Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Op doktersbezoek tijdens de arbeidstijd ?

03 februari 2022

Het komt wel vaker voor dat een werknemer het werk onderbreekt of later op het werk aankomt omdat hij bijvoorbeeld een afspraak heeft bij een arts, naar de tandarts is geweest of een bloedonderzoek moest ondergaan. 

Wat zijn de gevolgen hiervan ?

De werknemer onderbreekt zijn arbeidsdag met het oog op een doktersconsultatie

Indien de arbeidsongeschikte werknemer eerst komt werken en daarna de arbeid onderbreekt om bij de dokter langs te gaan, kan hij recht hebben op het gewaarborgd dagloon in het kader van art. 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet (onderbroken arbeidsdag).

Dit is enkel het geval indien hij het werk verlaat wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, m.a.w. indien het onmogelijk is voor de werknemer om buiten zijn arbeidstijd een afspraak te regelen.  De werknemer zelf dient hiervan het bewijs te leveren.  Dit bewijs kan met alle middelen van recht geleverd worden.  Meestal zal dit gebeuren aan de hand van een attest van de behandelende arts.  Bij gebrek aan bewijs kan de werkgever beschouwen als vakantie, verlof zonder wedde, eventueel inhaalrust voor overuren, … of een afwezigheid van een andere aard, te bepalen in overleg tussen werkgever en werknemer.

De werknemer gaat eerst op doktersbezok en komt daarna werken

In dit geval heeft de werknemer geen recht op loon voor de verloren uren in het kader van het gewaarborgd dagloon, daar hij niet eerst is komen werken.  Hier speelt het geen rol of het al dan niet onmogelijk was om een afspraak buiten zijn arbeidstijd vast te leggen.

In dit geval betekent dit voor de werknemer: een dagje vakantie of inhaalrust opnemen; in akkoord met de werkgever wat later beginnen en de uren op het einde van de arbeidsdag, tijdens de middagpauze of op een ander ogenblik inhalen; onbetaalde afwezigheid, … Indien de behandelende arts echter oordeelt dat de betrokkene arbeidsongeschikt is voor die periode, kan de werknemer door een attest van ongeschiktheidheid (afgeleverd door de arts) wel recht op gewaarborgd loon hebben.

Zwangerschapsonderzoeken

Een zwangere werkneemster kan met behoud van loon afwezig zijn om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan, wanneer deze niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren.  Hier speelt het geen enkele rol of ze al dan niet eerst is komen werken.

Voorwaarden :

  • De werkneemster moet de werkgever vooraf op hoogte brengen van haar afwezigheid;
  • en op verzoek van de werkgever of op basis van de bepalingen uit het arbeidsreglement of een CAO moet de werkneemster haar afwezigheid kunnen rechtvaardigen aan de hand van een geneeskundig getuigschrift

Dialog

Tekst

Ok Annuleer