Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loon en andere voordelen

Nieuwe RSZ-doelgroepvermindering voor werknemers zonder ervaring

02 oktober 2023

Komt er iemand in dienst tussen 25 en 58 jaar die geen recente of duurzame werkervaring heeft? Dan kan de werkgever vanaf 1 oktober 2023 een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-bijdragen) hiervoor aanvragen.
Er zijn wel voorwaarden, zowel voor de werkgever en de werknemer, aan verbonden. We overlopen deze hieronder met u.

Werkgever:

 • Is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 • Is actief in de privésector, de socialprofitsector of de overheid.

 

Werknemer die in dienst komt moet:

 • Minstens de leeftijd van 25 jaar hebben en jonger zijn dan 58 jaar, dit op de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer in dienst treedt.
 • Uiterlijk de dag voor de aanwerving ingeschreven zijn bij de VDAB.
 • Minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende.
 • In Vlaanderen werken.
 • Minstens halftijds in dienst zijn via een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.
 • Het refertekwartaalloon mag niet meer zijn dan 10.000 EUR zijn.

 

Bedrag van de RSZ-vermindering

De RSZ-vermindering zal maximaal 1.000 EUR bedragen wanneer de werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie heeft gewerkt. De vermindering wordt pro rata berekend voor een deeltijdse werknemer.

 

Maximale duur van 4 kwartalen

De RSZ-vermindering wordt toegekend voor maximaal 4 kwartalen, het kwartaal van indiensttreding telt mee.

Belangrijk voor de bepaling van het aantal kwartalen:

 • Het is een vermindering die mogelijk kan toegepast worden bij meerdere werkgevers.
  Indien de werknemer eerst heeft gewerkt bij een andere werkgever die al gebruik heeft gemaakt van de doelgroepvermindering, dan kan een volgende werkgever ook 4 kwartalen deze vermindering toepassen wanneer men nog steeds voldoet aan alle voorwaarden.
 • Wanneer de grens van het refertekwartaalloon in één of meerdere kwartalen wordt overschreden, tellen deze kwartalen toch mee voor de maximumduur van 4 kwartalen.
 • Wanneer de werknemer tijdens de 4 kwartalen tijdelijk in een vestiging buiten het Vlaams Gewest werkt, tellen deze kwartalen toch mee voor de maximumduur van 4 kwartalen.
 • De werkgever werft binnen de 4 kwartalen de werknemer opnieuw aan. In dat geval worden de twee tewerkstellingsperiodes als één tewerkstellingsperiode gezien. Daarnaast tellen de kwartalen tussen beide periodes ook mee.
 • indien de werkgever de werknemer na 4 kwartalen opnieuw aanwerft, kan u echter wel opnieuw 4 kwartalen lang wel gebruik maken van de RSZ-vermindering. Uiteraard enkel wanneer men dan nog steeds voldoet aan alle voorwaarden.

Gelijkgestelde periodes

Om aan een totale periode van 2 jaar zonder duurzame of recente werkervaring te komen, tellen ook onderstaande periodes mee:

 • Een korte tewerkstelling van maximaal 3 maanden.
 • Een periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Een periode van hechtenis.

Met welke andere tewerkstellingsmaatregelen mag het wel of niet gebruikt worden?

De RSZ-vermindering mag wel worden gecumuleerd met de volgende steunmaatregelen:

 • De premie voor individueel maatwerk.
 • De structurele RSZ-vermindering (de totale vermindering is gelimiteerd tot de effectieve RSZ-werkgeversbijdragen).

De vermindering mag niet worden toegepast met de RSZ-doelgroepvermindering voor ‘eerste werknemers’.

Hoe moet men het nu aanvragen?

Dit zal meestal door uw sociaal secretariaat gebeuren via de DMFA-aangifte, dit is een kwartaal-aangifte van werknemersprestaties aan de RSZ.

Men kan via de online-toepassing ‘Ecaro’ van de RSZ nakijken of een werknemer daadwerkelijk in aanmerking komt, deze gegevens worden gevoed door data die men ontvangt van de VDAB.

Overgangsregel

Vanaf 1 oktober 2023 kan de werkgever geen aanvraag meer doen voor de Vlaamse tewerkstellingsmaatregel voor de aanwerving van langdurige werklozen, deze stopt.  
De werkgevers die hiervan reeds gebruik maakten, behouden deze doelgroepvermindering wel.  

Bron: Decreet van 3 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, BS 22 maart 2023.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 18 september 2023

Dialog

Tekst

Ok Annuleer