Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Loon en andere voordelen, Loonbonus

Koopkrachtpremie in pc 124 & pc 200

11 september 2023

Arbeiders PC 124

Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf heeft in de cao van 26 juni 2023 voor de arbeiders in de bouwsector een sectorale regeling uitgewerkt voor de toekenning van een eenmalige koopkrachtpremie.

Voorwaarden voor de toekenning

De koopkrachtpremie moet worden toegekend door bedrijven die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

Voor de toekenning ervan wordt onder winst in 2022 verstaan de bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening), en dit op het niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE). Indien het boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar, wordt gekeken naar de winst gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit in 2022.

Wanneer de onderneming geen enkel boekjaar met winst heeft, is de onderneming vrijgesteld van de koopkrachtpremie via deze sectorale CAO.

De onderneming die in 2022 een hoge winst heeft behaald is de onderneming van wie de winst in 2022 op het niveau van de TBE ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15 en lager is dan deze gemiddelde winst x 1,5 (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde).

De onderneming die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald is de onderneming van wie de winst in 2022 op het niveau van de TBE ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,5 (enkel de boekjaren met winst worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde).

Bedrag van de koopkrachtpremie

Voor de onderneming die in 2022 een hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:

  • 250 euro als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15;
  • 500 euro als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,25;

Voor de onderneming die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie 750 euro.

De som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen.

Indien de onderneming reeds een koopkrachtpremie heeft toegekend in 2023 wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Tijdstip van toekenning van de koopkrachtpremie

Deze koopkrachtpremie wordt uiterlijk toegekend in de maand december 2023 aan de arbeiders in bouwbedrijven waar er in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst werd gemaakt.

De premie wordt in principe in de vorm van een elektronische consumptiecheque toegekend, maar dit kan ook op een papieren drager.

Praktisch

Het sociaal secretariaat ORBISS werkte een Excel-bestand uit waarin u kan berekenen of u verplicht bent een koopkrachtpremie toe te kennen aan uw bouwvakarbeiders. Voor meer info contacteer uw dossierbeheerder of mail naar info@orbiss.be.

bedienden pc 200

Voor de bedienden van het Aanvullend Paritair comité voor de bedienden PC 220 voorziet de CAO van 6 juli 2023 in een eenmalige koopkrachtpremie wanneer de onderneming in 2022 een hoge of een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald.

Voorwaarden voor de toekenning

Voor de toekenning van de koopkrachtpremie wordt onder winst in 2022 verstaan de bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening), en dit op het niveau van de juridische entiteit. Het vervullen van de voorwaarden mag bovendien enkel op autonome wijze behaald zijn, en dus niet door bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een fusie of overname.

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Een onderneming heeft in 2022 een hoge winst behaald wanneer aan volgende 2 voorwaarden cumulatief werd voldaan:

  • De operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022;

én

  • De verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 is minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021.

Een onderneming heeft in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald wanneer aan volgende 2 voorwaarden cumulatief werd voldaan:

  • De operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901) omvat minstens 5% van het balanstotaal in 2022;

én

  • De verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 is minstens 2x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021.

Bedrag van de koopkrachtpremie

Indien de onderneming in 2022 een hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:

  • 125 euro indien de verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021.
  • 250 euro indien de verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021.

Indien de onderneming in 2022 een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald, bedraagt de premie 375 euro.

Indien de onderneming reeds een koopkrachtpremie heeft toegekend in 2023 wordt deze in mindering gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

De koopkrachtpremie wordt toegekend aan alle bedienden die op 31 oktober 2023 in dienst zijn en een anciënniteit in de onderneming hebben van minstens 1 maand, en dit a rato van de verrichte en daarmee gelijkgestelde prestaties tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. Voor de deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 31 oktober 2023.

Tijdstip van toekenning van de koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie zal in de vorm van elektronische consumptiecheques toegekend worden in de maand december 2023, en uiterlijk op 31 december 2023.

De CAO bepaalt verder dat de werkgever zelf schriftelijk zal moeten communiceren omtrent de toekenning van de sectorale koopkrachtpremie aan haar bedienden (of de syndicale afvaardiging indien die er is). Deze communicatie zal ten laatste op 15 november 2023 moeten gebeuren.

Praktisch

Het sociaal secretariaat ORBISS werkte een Excel-bestand uit waarin u kan berekenen of u verplicht bent een koopkrachtpremie toe te kennen aan uw bouwvakarbeiders. Voor meer info contacteer uw dossierbeheerder of mail naar info@orbiss.be.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer