Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht

Individueel opleidingsrecht

02 oktober 2023

Groeipad opleidingen in de Arbeidsdeal

Binnen een bouwonderneming is de vorming en opleiding van werknemers van essentieel belang. Niet enkel om te voldoen aan strengere overheidsdoelstellingen hieromtrent maar ook om concurrentieel te blijven en de bouwvakarbeiders te laten werken op de meest veilige manier.

In de Arbeidsdeal werd een groeipad voorzien, een termijn waarbinnen het in de wet vastgestelde aantal opleidingsdagen moet bereikt zijn. Dit groeipad kent aan elke voltijdse werknemer vanaf 2024 een individueel opleidingsrecht toe van minstens 5 opleidingsdagen per jaar.

De Wet op de arbeidsdeal laat toe dat dit groeipad wordt geconcretiseerd d.m.v. een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met 2 beperkingen. Ten eerste kan de CAO het aantal opleidingsdagen niet verminderen tot minder dan 2 dagen. En indien het aantal toegekende opleidingsdagen op sectoraal vlak hoger was dan 2 dagen op 1 januari 2023, kan de CAO niet tot gevolg hebben dat het aantal dagen wordt verminderd. De werknemer mag dus niet minder opleidingsdagen krijgen dan waarop hij of zij in het verleden recht had.

Deze concretisering gebeurde voor het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) in de CAO van 26 juni 2023 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels.

Groeipad binnen PC 124

Voor werkgevers met minstens 20 werknemers wordt dit groeipad, waarvan sprake in de wet op de arbeidsdeal om een individueel recht op opleiding van 5 dagen te bereiken, voor een voltijds tewerkgestelde werknemer in PC 124 als volgt toegekend:

 • Vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2025: 2,5 dagen per jaar;
 • Vanaf 1 januari 2026 tot 31 december 2026: 3 dagen per jaar;
 • Vanaf 1 januari 2027 tot 31 december 2027: 3,5 dagen per jaar;
 • Vanaf 1 januari 2028 tot 31 december 2028: 4 dagen per jaar;
 • Vanaf 1 januari 2029 tot 31 december 2029: 4,5 dagen per jaar;
 • Vanaf 1 januari 2030: 5 dagen per jaar.

Voor werknemers die niet voltijds worden tewerkgesteld en/of die niet door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden gedurende het ganse kalenderjaar, wordt het recht op opleiding door de wet op de arbeidsdeal bepaald op basis van een formule, namelijk: A x B x C waar:

 • “A” overeenkomt met het aantal in de schoot van de onderneming toegekende opleidingsdagen voor een voltijds tewerkgestelde werknemer;
 • “B” overeenkomt met het arbeidsregime van de werknemer in verhouding tot een voltijds arbeidsregime;
 • “C “overeenkomt met het aantal maanden gedeeld door twaalf, gedurende dewelke de werknemer werd tewerkgesteld in de onderneming.

Elke begonnen maand wordt hierbij beschouwd als een volledig gepresteerde maand.

Welke opleidingen?

Welke opleidingen in aanmerking kunnen komen, worden niet uitdrukkelijk vermeld in de wet. Wel worden er twee begrippen gedefinieerd. Het gaat om een formele opleiding en een informele opleiding.

Voor de invulling van deze opleidingsdagen wordt verstaan onder:

 • Formele opleiding: door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep cursisten. Die opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een externe instelling.
 • Informele opleiding: de opleidingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld onder de formele opleiding, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de cursist op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden.

De CAO bepaalt bovendien dat het groeipad maximaal zal ingevuld worden met weekdagopleidingen. Hiertoe zal een continue monitoring gebeuren door het Beheerscomité van Constructiv.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer