Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving

In welke taal moet de arbeidsovereenkomst opgesteld worden?

23 februari 2023

In België wordt het taalgebruik bij wet geregeld. Er is geen vrije taalkeuze bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Documenten die niet in de juiste taal zijn opgesteld, kunnen nietig verklaard worden.

Principe

Om de toepasselijke taalregeling vast te stellen, is het gebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming ligt, doorslaggevend. 

De moedertaal van de werknemer is hierbij niet van belang.

De exploitatiezetel werd door het Grondwettelijk Hof gedefinieerd als “iedere vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid en waaraan de werknemer gehecht is.”

Het is in principe op de exploitatiezetel dat de sociale contacten tussen de partijen plaats hebben; het is doorgaans de plaats waar de opdrachten en instructies worden gegeven aan de werknemer, waar hem de mededelingen worden gedaan en de plaats waar de werknemer zich tot zijn werkgever wendt.

Dit betekent concreet:

  • exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied: overeenkomst in het Nederlands;
  • exploitatiezetel in het Frans taalgebied: overeenkomst in het Frans;
  • exploitatiezetel in het Duits taalgebied: overeenkomst in het Duits. 

Uitzonderingen

Tweetalig Brussel Hoofdstedelijk Gewest

In het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeentes) worden de arbeidsbetrekkingen geregeld in de taal van de werknemer.

Een werkgever met een exploitatiezetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad moet bijgevolg voor zijn Nederlandstalige personeelsleden de documenten in het Nederlands opstellen en voor zijn Franstalige personeelsleden in het Frans. 

Faciliteitengemeenten

In de faciliteitengemeenten zullen de akten en documenten bestemd voor het personeel in het Nederlands of in het Frans moeten opgemaakt worden afhankelijk van de locatie van de exploitatiezetel.

De term “faciliteitengemeenten” is een verzamelnaam voor gemeenten met een speciale taalregeling. In deze gemeenten wordt de dienstverlening aan de bevolking ook in een minderheidstaal aangeboden.

Als de exploitatiezetel zich bevindt in één van de faciliteitengemeenten die tot het Vlaams Gewest behoren of van de Brusselse rand, moet de werkgever het Nederlands gebruiken. Wanneer de exploitatiezetel gelegen is in één van de faciliteitengemeenten die tot het Waalse Gewest behoren, moet de werkgever het Frans gebruiken.

Sancties

In het Nederlandse en Franse taalgebied zijn documenten die niet in de voorgeschreven taal opgesteld  werden, nietig. Er dient bijgevolg een nieuw document opgesteld te worden dat enkel betrekking zal hebben op de toekomst.

In het tweetalig Brussel Hoofdstedelijk Gewest en het Duitstalig taalgebied kan een arbeidsovereenkomst die in de verkeerde taal is opgesteld niet aan de werknemer worden tegengeworpen. Het document moet vervangen worden door een nieuw document, welke met terugwerkende kracht van toepassing zal zijn.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer