Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Veiligheid op het werk, Welzijn

Charter werfverkeer voor de bouwsector in de stad Antwerpen

02 oktober 2023

Doelstelling

Dit charter heeft tot doel de verkeersveiligheid van de bouwlogistiek te verbeteren en de verkeersveiligheid in de buurt van en op routes naar de bouwwerf te verhogen.

De bepalingen van dit charter hebben betrekking op het vrachtverkeer met voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Door dit document te ondertekenen, engageert de aannemer zich voor een doordachte organisatie van het verkeer van, naar en op de werf, zowel met betrekking tot verkeersveiligheid als met betrekking tot duurzame logistiek. Ten slotte wil de stad met dit charter ook een constructieve communicatie met de bouwsector opstarten rond veilige en duurzame logistiek. Het is de eerste stap voor een bredere en constructieve samenwerking met de sector.

Dit charter is een wederzijds engagement voor de aannemer, diens toeleveranciers, en Stad Antwerpen.

Engagementen van de bouwsector

Transport van en naar de werf

Het transport van en naar de werf dient steeds via de meest veilige route te gebeuren. De meest veilige route verloopt maximaal over wegen van hoge categorie en vermijdt maximaal kwetsbare locaties. De stad staat logistieke spelers, ook in de bouwsector, hierin bij door een  routeadvies te verlenen. Dit routeadvies kan aangevraagd worden via https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/slimme-vrachtroutetoets

Daarnaast dient de aannemer alle toeleveranciers van de werf er op te wijzen dat in bepaalde tunnels in Antwerpen een beperkingen gelden, waardoor niet alle voertuigen gebruik kunnen maken van deze tunnels. Dit betreft verschillende beperkingen (hoogte, snelheid,…).

De aannemer maakt afspraken met de bouwhandelaars, bouwproducenten, betoncentrales en alle andere toeleveranciers van de werf met als doel de schoolomgevingen maximaal te vermijden. Dit heeft zowel betrekking op schoolomgevingen die op de route naar de werfzone gelegen zijn, als op schoolomgevingen in of nabij de werfzone.

Tijdens de begin- en einduren van de scholen (7u30 tot 9u en 15u tot 17u, op woensdag 11u30 tot 13u) wordt werfverkeer +3.5 ton aan- of afrijden zo veel mogelijk vermeden, tenzij strikt noodzakelijk (bijvoorbeeld voor onafgebroken betonstort). Tijdens schoolvakanties gelden deze bepalingen niet.

Voor werven gelegen in een straal van 100 meter rond een school, gaat de aannemer voor de aanvang van de werken in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken rond de belevering van de werf. De aannemer communiceert deze afspraken vervolgens aan alle toeleveranciers van de werf.

Voor in- en uitrijbewegingen die achteruit moeten gebeuren, moet een begeleidend persoon aanwezig zijn. Deze persoon bevindt zich buiten het voertuig en controleert de omgeving rond het voertuig. Dit geldt ook voor voorwaartse in- en uitrijbewegingen waarbij de zichtbaarheid beperkt is.

De spiegels, sensoren en camera’s waarmee het voertuig is uitgerust, moeten steeds correct afgesteld staan, zodat het zicht van de chauffeur rondom het voertuig geoptimaliseerd wordt.

Voertuig en uitrusting

De (toe)leveranciers gaan bij een transport na welke manier van transportmiddel het meest efficiënt is. (emissieloos, niet-gemotoriseerde, …)

Bij grote leveringen probeert de aannemer afspraken te maken met alle toeleveranciers van de werf, zodanig dat alle leveringen steeds zo geconsolideerd mogelijk gebeuren en dat de voertuigen dus een optimale beladingsgraad hebben. Voor werven gelegen aan of nabij het water worden steeds de mogelijkheden van transport over water in overweging genomen.

Alle (toe)leveranciers van de werf engageren zich om hun vrachtwagens (+3,5 ton) te voorzien van  stickers  die kwetsbare weggebruikers waarschuwen voor de dode hoeken van het voertuig.

De Europese Unie heeft de veiligheidsvoorschriften aangescherpt met acht actieve veiligheidsvoorzieningen waarover elke vrachtwagen zal moeten beschikken bij inschrijving vanaf 1 juli 2024.

Hieronder behoren informatiesystemen, camera’s en geluidssignalen die omgevingsverkeer waarschuwen voor maneuvers en dode hoeken wegwerken.

Alle in Europa geproduceerde vrachtwagens beschikken reeds sinds 2022 over deze systemen.

De helft van de vrachtwagens die vandaag in gebruik zijn,  hebben hier vrijwillig in geïnvesteerd.

Met dit charter willen partijen een aanzet geven om het bestaande vrachtwagenpark verder uit te breiden met volgende veiligheidsvoorzieningen;

De aannemers en toeleveranciers engageren zich om tegen 1 januari 2026 hun voertuigen (+3,5 ton) te voorzien van  dodehoekcamera’s aan de passagierszijde van het voertuig.

De aannemers en toeleveranciers engageren zich om tegen 1 januari 2027 hun voertuigen (+3,5 ton) te voorzien van nabijheidssensors die de chauffeur en bijrijder waarschuwen wanneer kwetsbare weggebruikers zich te dicht bij het voertuig bevinden.

De aannemers en toeleveranciers engageren zich om tegen 1 januari 2028 hun voertuigen (+3,5 ton) te voorzien van een geluidssignaal wanneer het voertuig rechts afslaat. Op die manier worden kwetsbare weggebruikers gewaarschuwd voor dit manoeuvre.

Andere

De aannemer verbindt zich ertoe de werf en diens activiteiten steeds te beperken tot de ruimte die via de inname openbaar domein (IOD) werd aangevraagd en voorzien. Dit heeft ook betrekking op laden en lossen. Er mag niet foutief geladen en gelost worden aangezien dit leidt tot problemen inzake verkeersveiligheid en doorstroming.

Om stofhinder te vermijden, maakt de aannemer afspraken met alle toeleveranciers van de werf om de werfroutes schoon te houden en de lading goed af te dekken. Zo wordt stofhinder voorkomen. Waar mogelijk wordt bij stof veroorzakende activiteiten ook besproeiing voorzien.

Binnen de bebouwde kom worden tractoren op de werven gedoogd. Zij mogen echter niet gebruikt worden om grondtransporten uit te voeren  naar een bestemming buiten de werf. Tractoren die nodig zijn op de werf dienen onbeladen van en naar de werf te rijden buiten de begin- en einduren van de scholen zoals boven aangegeven.

Engagementen van de stad

De stad zal uitgebreid communiceren over dit charter en een aanspreekpunt voor vragen ter beschikking stellen. Via https://meldingen.antwerpen.be/ en doorklikken naar Verkeer en Parkeren en daarna naar Verkeer en parkeren: andere melding, kunnen alle vragen over dit charter gesteld worden. Daarbij moet duidelijk de vermelding “werfcharter” gemaakt worden.

De stad voorziet een duidelijke routekaart zodanig dat de meest verkeersveilige route naar de werf genomen kan worden. Bovendien zet de stad volop in op de ontwikkeling van een routeplanner die automatisch de meest veilige route voor zware voertuigen kan genereren.

De stad engageert zich om jaarlijks een sensibiliseringscampagne te organiseren om de zwakkere weggebruikers meer alert te maken op het belang van de naleving van de wegcode.

De stad staat open voor begeleiding voor het nakijken en analyseren van de mobiliteitssituatie tijdens de werken aan de grote werven.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer