Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

Voorafgaandelijke meldingsplicht aan de werknemers ingeval van tijdelijke werkloosheid overmacht – corona

07 juli 2020In het bijzondere-machtenbesluit nr. 37 werd bepaald dat de werkgever bij het inroepen van de tijdelijke werkloosheid verplicht is de werknemers voorafgaandelijk in kennis te stellen over de periode waarin tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 wordt ingevoerd alsook de regeling van de werkloosheid (volledig of gedeeltelijk afgewisseld met arbeidsdagen).

Voor welke werkgever?

Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet.  


Wanneer?

De werkgever moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

Hoe?

De wijze waarop de werknemer geïnformeerd moet worden, is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Dit kan via mail, SMS, Whats’app, mail, telefonisch, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas),…. Voor zover de melding effectief gebeurt en de werknemer de info kan ontvangen.

Belangrijk is om een  bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden.

Wat moet de werkgever vermelden in de mededeling?

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling TW corona.
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Bij elke wijziging van bovenstaande moet de werkgever de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Naast de melding aan de werknemers moet ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte gesteld worden van bovenstaande mededeling. In de bouwsector vervult de vakbondsafvaardiging de taken van de ondernemingsraad.

Wat zijn de sancties ?

Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan de werkgever geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en is er loon verschuldigd voor deze dagen.  
 
Het volmachtenbesluit werd gepubliceerd op 3/07/2020 en treedt in werking op de tiende dag na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer