Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

Verplichting voor werkgever tot registratie en controle Passenger Locator Form bij buitenlandse onderaanneming

25 augustus 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week een aantal maatregelen genomen die een weerslag hebben op het beroep op buitenlandse onderaanneming. Dit is pas aan het licht gekomen met de publicatie zaterdag van het nieuwe ministerieel besluit.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week een aantal maatregelen genomen die een weerslag hebben op het beroep op buitenlandse onderaanneming. Dit is pas aan het licht gekomen met de publicatie zaterdag van het nieuwe ministerieel besluit.

De maatregelen houden in dat wie voor het uitvoeren van werkzaamheden in onroerende staat tijdelijk een beroep doet (rechtstreeks of in onderaanneming) op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen, voortaan een register moet bijhouden met hun verblijf- en contactgegevens en moet controleren of zij het Passenger Locator Form (PLF) effectief hebben ingevuld.

Verplichting tot registratie

Het register dat voortaan moet bijgehouden worden moet de volgende gegevens bevatten:

  • De identificatiegegevens van de buitenlandse werknemers en zelfstandigen (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer van de sociale zekerheid)
  • Hun verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
  • Het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden
  • In voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee zij tijdens hun werkzaamheden in België samenwerken

De Embuild heeft geijverd om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, in een overleg met de inspectiediensten. We hebben bekomen dat de gegevens die in de databanken van Limosa, Checkinatwork (voor werven van 500.000 euro of meer) en de Aangifte van Werken zitten, niet afzonderlijk door de werkgever moeten worden geregistreerd. Werkgevers moeten enkel volgende gegevens ter beschikking houden, zonder dat deze verder verwerkt moeten worden in een globaal register:

  • telefoonnummer waarop de betrokkenen gecontacteerd kunnen worden
  • verblijfplaats in België

Het volstaat om het antwoord van de buitenlandse onderaannemer met de nodige gegevens te bewaren en ter beschikking te hebben op de bouwplaats.

Embuild maakte een modeldocument op voor de opvraging van de verblijfs- en contactgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

(beschikbaar in NL, FR, EN, DU)

Op dezelfde manier als nu andere gegevens en documenten worden opgevraagd bij de buitenlandse onderaannemer (Limosameldingsformulier-L1 en detacheringsbewijs-A1), kunnen dus bijkomend de contact- en verblijfsgegevens worden opgevraagd (een modelformulier hiervoor zullen we zo vlug mogelijk ter beschikking stellen).

De gegevens van buitenlandse werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven moeten niet geregistreerd worden. De registratieplicht is evenmin van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders.

Het register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Het register moet ter beschikking worden gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

Passenger Locator Form

Naast het bijhouden van het register moet diegene die een beroep doet op de buitenlandse werknemers of zelfstandigen ook nagaan of zij het Passenger Locator Form effectief hebben ingevuld als ze daartoe gehouden zijn. Deze controle moet gebeuren vooraleer zij de werkzaamheden in België aanvatten. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld moet men erover waken dat het PLF ingevuld is uiterlijk op het moment waarop zij de werkzaamheden in België aanvatten. Het is dus een beetje vergelijkbaar met de controle van het Limosa-meldingsformulier. Indien er geen bewijs voorligt dat het PLF is ingevuld, moet men ervoor zorgen dat het formulier wordt ingevuld alvorens de werkzaamheden kunnen aangevat worden.  De inspectiediensten zullen binnenkort over deze nieuwe verplichtingen flitscontroles uitvoeren in de sector. Deze controles zullen in de eerste plaats een coachend en begeleidend karakter hebben. 

Sinds 1 oktober 2020 wordt u gevraagd een zelfevaluatie vragenlijst in te vullen over uw reis- en / of verblijfsomstandigheden in het buitenland, ongeacht de zone (s) waar u vandaan terugkeert.

Op basis van de antwoorden wordt automatisch een risicoscore berekend. Deze score maakt het mogelijk om de mate van besmettingsrisico in te schatten dat men tijdens de reis en/of verblijf in het buitenland opgelopen heeft. Indien men terugkeert uit een rode zone en een lage score behaalt, moet men niet in quarantaine en getest worden, indien men een hoge score behaalt wel (zie verder hierna). Voor meer informatie over de zelfevaluatie, zie Wat is de zelfevaluatie-vragenlijst?

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Ellen Keteleer
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer