Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Tijdelijke werkloosheid door overmacht Covid-19 – vanaf 1 september 2020

20 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 wijzigt de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht – Covid-19. Sinds het uitbreken van de coronacrisis aanvaardt de RVA een soepele toepassing van het begrip overmacht en konden ondernemingen gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid. Dit coronastelsel is verschillende keren verlengd
en geldt nog tot 31 augustus 2020.

Deze soepele en eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal vanaf 1 september enkel nog behouden blijven voor de hardst getroffen sectoren en ondernemingen.  Voor de periode van 1 september 2020  t.e.m. 31 december 2020 zullen er wel versoepelingen doorgevoerd worden aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Een lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren zal worden vastgelegd door de Minister van Werk. Momenteel is deze nog niet voorhanden.

Tijdelijke werkloosheid overmacht – corona

Hard getroffen ondernemingen

Om vanaf 1 september 2020 nog een beroep te kunnen doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19 crisis, moet de onderneming uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis.

Hieronder wordt verstaan de werkgever die:

 • tijdens het tweede kwartaal van 2020;
 • een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht ‘corona’ heeft gekend;
 • van ten minste 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (arbeiders en bedienden samen), met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

De werkgever die verder wenst gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, moet via het formulier C106A-CORONA-HGO aan de RVA aantonen dat hij aan de voormelde voorwaarden voldoet. Verstuur dit formulier zo snel mogelijk per mail naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel : tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Antwerpen is dat bv. tijdelijkewerkloosheid.antwerpen@rvaonem.fgov.be ).

De RVA verbindt zich ertoe binnen de 2 weken te antwoorden. Indien u een positief antwoord ontvangt kan u de vereenvoudigde procedure blijven toepassen tot 31 december 2020. Indien u een negatief advies krijgt, kan u terugvallen op economische werkloosheid.

Om te weten of uw onderneming nog in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheid overmacht vraagt u best aan uw sociaal secretariaat de berekening te maken.

Het verdere verloop van de procedure blijft ongewijzigd: geen voorafgaande kennisgeving aan de RVA, enkel aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid op het einde van de maand. Vergeet niet dat er sinds 13 juli wel een verplichte voorafgaande kennisgeving moet gebeuren aan de werknemer (vermelding van de periode en de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld).

De werkgever blijft vrijgesteld van het bezorgen van een controlekaart C3.2A aan zijn werknemers. De werknemers zijn op hun beurt vrijgesteld van het bij zich hebben en invullen van de controlekaart.

Andere reden

Wanneer u geen hard getroffen onderneming bent, maar overmacht wenst in te roepen omwille van een andere reden bijvoorbeeld, wanneer een werknemer over een quarantainegetuiggeschrift beschikt en geen telewerk kan verrichten (indien de werkgever niet hard getroffen is), zal u vanaf 1 september 2020 opnieuw beroep moeten doen op de klassieke administratieve procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze procedure is ook van toepassing op andere overmachtssituaties die niet te maken hebben met de corona pandemie, bijvoorbeeld brand in het bedrijf, (poging tot) hacking waardoor het bedrijf plat ligt, elektriciteitspanne buiten het bedrijf,…

Procedure vanaf 1 september 2020:

 • Stel de RVA in kennis van de reden van overmacht via socialsecurity.be ;
 • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer;
 • Verricht een elektronische aangifte – ASR scenario 2, indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen;
 • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte – ASR scenario 5, voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Meer informatie kan u terugvinden in het Infoblad E 24 van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen

De werkgevers die niet aan de voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht, kunnen terugvallen op de economische werkloosheid. De toepassingsregels ervan worden tijdelijk vanaf 1 september tot eind 2020 versoepeld.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen – arbeiders

Voor de arbeiders wordt de maximumduur van de schorsing verlengd.

 • Bij volledige schorsing is de maximumduur 8 weken (i.p.v. 4 weken);
 • Een regeling van gedeeltelijke arbeid (de zgn. grote schorsing) die minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken omvat zal kunnen worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken (in plaats van de huidige 3 maanden).

Na afloop van de maximumduur (8 of 18 weken), is er een verplichte werkweek alvorens u eventueel opnieuw beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Aan de overige regels en voorwaarden wordt niet geraakt. Dit betekent o.m. dat hier wel een voorafgaande kennisgeving aan de RVA moet gebeuren (om een volledige schorsing vanaf 1 september te laten ingaan, zal de kennisgeving uiterlijk op donderdag 27 augustus moeten gebeuren) alsook de melding van de eerste dag tijdelijke werkloosheid.

Voor de werkgevers die niet langer gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid overmacht vervalt ook de vrijstelling van het afleveren van de controlekaarten. De werkgever moet dus vanaf 1 september opnieuw een C3.2A-kaart afleveren aan zijn arbeiders.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen – bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische redenen, moet u voldoen aan preliminaire voorwaarden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor meer uitleg, zie het infoblad E54.

De werkgever die al aan die voorwaarden voldoet, mag het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden blijven gebruiken.

De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet moet:

 • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden van het normale stelsel;
 • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26 juni 2020 voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

De werkgever kan dus kiezen tussen de algemene regeling inzake tijdelijke werkloosheid (zonder opleidingsplicht) of de overgangsregeling.

In het overgangsstelsel:

 • kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);
 • kan een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

De werkgever die de overgangsmaatregelen wil gebruiken, moet:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020. U kunt zich ook beroepen op de CAO nr. 147 (enkel indien deze CAO verlengd wordt tot 31.12.2020).

Hoogstwaarschijnlijk zal de aanvullende cao nr. 147 die op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad is afgesloten worden verlengd tot eind 2020 (liep oorspronkelijk tot eind juni). De sociale partners zullen daarvoor in augustus de nodige stappen zetten. In dat geval is het niet meer nodig dat de onderneming een cao of een ondernemingsplan afsluit. Het zal dan volstaan dat de werkgever via het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSTELSEL aan de RVA aantoont dat hij aan de voorwaarden (daling omzet of productie met 10%) voldoet om van de regeling gebruik te kunnen maken. Op dit formuliermoet de werkgever ook het engagement aangaan om de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden.

Mocht cao 147 niet verlengd worden, dan moet de onderneming op haar niveau een cao afsluiten of een ondernemingsplan opmaken. In geval gebruik wordt gemaakt van een ondernemingsplan, dient in dit plan te worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden. Een kopie van dat plan moet overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Een goedkeuring van het ondernemingsplan door de FOD WASO is daarentegen niet vereist. Het plan moet daarom niet aan de FOD worden overgemaakt.

Om de overgangsmaatregelen te kunnen gebruiken, moet de werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar uw  maatschappelijke zetel gevestigd is. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail, zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

Meer  informatie omtrent deze overgangsregeling kan u op de website van de RVA terugvinden in het infoblad E2 en in de FAQ Corona.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Ellen Keteleer
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer